Νόμος 4994/2022 Απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Νόμος 4994/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 215/18.11.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’: Εισαγωγικές διατάξεις
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 και παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Απαιτήσεις προσβασιμότητας και ελεύθερη κυκλοφορία
Άρθρο 5 Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 6 Ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των επιβατικών μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα και υπηρεσίες
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 8 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 10 Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 11 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς (άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 12 Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα (άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 13 Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Τεκμήριο συμμόρφωσης και παρεκκλίσεις
Άρθρο 14 Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 15 Τεκμήριο συμμόρφωσης (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Σήμανση «CE»
Άρθρο 16 Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 17 Γενικές αρχές της σήμανσης «CE» των προϊόντων (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 18 Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Εποπτεία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών και προσβασιμότητα
Άρθρο 19 Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 20 Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 21 Τυπική μη συμμόρφωση (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 22 Συμμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 23 Προσβασιμότητα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Άρθρο 24 Πρόσβαση και προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης
Άρθρο 25 Προσβασιμότητα δυνάμει ενωσιακών πράξεων (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Άρθρο 26 Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 31 και άρθρου 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 29 Αρμοδιότητα ελέγχου διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering) – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4736/2020
Άρθρο 30 Ορισμός Προέδρου εφορευτικής επιτροπής κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων – Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 7 ν. 1712/1987
Άρθρο 31 Παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012
Άρθρο 32 Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011
Άρθρο 33 Υποστηρικτικές δράσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποποίηση παρ. 4 άρθρου 129 ν. 4887/2022
Άρθρο 34 Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών – Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 35 Οργανικές μονάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4872/2021
Άρθρο 36 Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 Μέρους Α’ άρθρου 20 ν. 4354/2015
Άρθρο 37 Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 38 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη
Άρθρο 39 Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 40 Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άρθρο 41 Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον ν. 4001/2011
Άρθρο 42 Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης – Προσθήκη παρ. 15, 16 και 17 στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021
Άρθρο 43 Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness»)
Άρθρο 44 Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4122/2013
Άρθρο 45 Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4821/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος (παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
Παράρτημα ΙΙ Ενδεικτικά μη δεσμευτικά παραδείγματα δυνητικών λύσεων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του Παραρτήματος I
Παράρτημα ΙΙΙ Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τον σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 5 σχετικά με το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχονται υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Παράρτημα ΙV Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης – Προϊόντα
Παράρτημα V Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
Παράρτημα VΙ Κριτήρια για την εκτίμηση της δυσανάλογης επιβάρυνσης
Παράρτημα VΙI Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

 

Νόμος 4994/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 215/18.11.2022

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης