Νόμος 5020/2023 Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ)

Νόμος 5020/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 29/15.02.2023
Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΛΟΙΟ – ΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 1: Έννοια πλοίου – στατικού ναυπηγήματος
Άρθρο 2: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3: Νηολόγηση
Άρθρο 4: Καταχώριση μη νηολογούμενων πλοίων
Άρθρο 5: Νηολόγηση στατικών ναυπηγημάτων
Άρθρο 6: Νηολόγηση ναυπηγούμενου
Άρθρο 7: Τηρούμενα βιβλία
Άρθρο 8: Δημοσιότητα
Άρθρο 9: Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου και υποβολή εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 10: Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ
Άρθρο 11: Κυριότητα ναυπηγούμενου πλοίου
Άρθρο 12: Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου
Άρθρο 13: Μεταβίβαση κυριότητας ναυπηγούμενου πλοίου
Άρθρο 14: Κτήση κυριότητας πλοίου με χρησικτησία
Άρθρο 15: Δικαιοπραξίες αιτία θανάτου και δικαστικές αποφάσεις
Άρθρο 16: Εφαρμοστέο δίκαιο επί της κυριότητας στο πλοίο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
Άρθρο 17: Εμπράγματη ασφάλεια σε πλοίο
Άρθρο 18: Απλή και προτιμώμενη ναυτική υποθήκη
Άρθρο 19: Υποθήκη σε ιδανικό μέρος και σε επικαρπία – Υποθήκευση επί συμπλοιοκτησίας
Άρθρο 20: Τίτλος κτήσης
Άρθρο 21: Τίτλος απλής ναυτικής υποθήκης
Άρθρο 22: Τίτλος προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης
Άρθρο 23: Χρόνος σύστασης ναυτικής υποθήκης
Άρθρο 24: Υποθηκική τάξη
Άρθρο 25: Χρήση ενυπόθηκου πλοίου
Άρθρο 26: Δικαιώματα προτιμώμενου ενυπόθηκου δανειστή
Άρθρο 27: Ανάληψη και παύση εκμετάλλευσης
Άρθρο 28: Έκταση εκμετάλλευσης
Άρθρο 29: Καταλογισμός προσόδων – Υποχρέωση λογοδοσίας
Άρθρο 30: Εξόφληση απαίτησης
Άρθρο 31: Δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 32: Δικαιώματα προηγούμενων κατά τάξη δανειστών
Άρθρο 33: Ασφάλιση ενυπόθηκου πλοίου από δανειστή
Άρθρο 34: Ακυρότητα εγγραφής υποθήκης
Άρθρο 35: Υποχρεωτική ανάκληση υποθήκης σε πτώχευση
Άρθρο 36: Μετανηολόγηση – Μετονομασία ενυπόθηκου πλοίου
Άρθρο 37: Ακυρότητα εκποίησης πλοίου
Άρθρο 38: Διατήρηση υποθήκης
Άρθρο 39: Επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων
Άρθρο 40: Ανάλογη εφαρμογή
Άρθρο 41: Περαιτέρω σύσταση προτιμώμενης υποθήκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Άρθρο 42: Προνομιούχες απαιτήσεις
Άρθρο 43: Κατάταξη προνομιούχων απαιτήσεων
Άρθρο 44: Απόσβεση προνομίου λόγω συμβατικής εκποίησης πλοίου
Άρθρο 45: Απόσβεση προνομίου με τον πλειστηριασμό πλοίου
Άρθρο 46: Προνόμιο επί του ασφαλίσματος
Άρθρο 47: Εφαρμοστέο δίκαιο
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 48: Έννοια πλοιοκτήτη
Άρθρο 49: Ευθύνη πλοιοκτήτη
Άρθρο 50: Ευθύνη επί μεταβίβασης κυριότητας πλοίου από τον πλοιοκτήτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 51: Έννοια και χαρακτηριστικά συμπλοιοκτησίας
Άρθρο 52: Σχέσεις των συμπλοιοκτητών – Συμμετοχή στις δαπάνες
Άρθρο 53: Διαχείριση και εκπροσώπηση της συμπλοιοκτησίας – Υποχρέωση λογοδοσίας
Άρθρο 54: Ευθύνη συμπλοιοκτητών
Άρθρο 55: Μεταβίβαση πλοίου ή μερίδας – Αποτελέσματα
Άρθρο 56: Εκποίηση πλοίου με άδεια του δικαστηρίου
Άρθρο 57: Έξοδος συμπλοιοκτήτη
Άρθρο 58: Συντρέχουσα δικαιοδοσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ
Άρθρο 59: Έννοια εφοπλιστή
Άρθρο 60: Δημοσιότητα εφοπλισμού
Άρθρο 61: Διορισμός πλοιάρχου
Άρθρο 62: Ευθύνη εφοπλιστή
Άρθρο 63: Ευθύνη του κυρίου του πλοίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Άρθρο 64: Έννοια διαχείρισης πλοίου
Άρθρο 65: Ευθύνη διαχειριστή πλοίου
Άρθρο 66: Έννοια ναυτικού πράκτορα – Σύμβαση ναυτικής πρακτορείας
Άρθρο 67: Αξιώσεις ναυτικού πράκτορα – Ευθύνη
Άρθρο 68: Αντιπροσωπευτική εξουσία ναυτικού πράκτορα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 69: Ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο
Άρθρο 70: Ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης
Άρθρο 71: Ευθύνη για ζημίες από τη μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΝΑΥΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΙΣΜΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 72: Έννοια
Άρθρο 73: Δικαιοπρακτική αυτονομία
Άρθρο 74: Κατάρτιση της σύμβασης ναύλωσης
Άρθρο 75: Ερμηνεία της σύμβασης ναύλωσης
Άρθρο 76: Υποναύλωση
Άρθρο 77: Είδη ναύλωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ
Άρθρο 78: Υποχρέωση παράδοσης του πλοίου
Άρθρο 79: Υποχρέωση αξιοπλοΐας
Άρθρο 80: Ετοιμότητα προς φόρτωση
Άρθρο 81: Έκδοση φορτωτικής
Άρθρο 82: Απαγόρευση φόρτωσης επί του καταστρώματος
Άρθρο 83: Απαγόρευση μεταφόρτωσης
Άρθρο 84: Υποχρέωση παράδοσης του φορτίου
Άρθρο 85: Ευθύνη εκναυλωτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ
Άρθρο 86: Υποχρέωση καταβολής ναύλου – Ικανοποίηση εκναυλωτή
Άρθρο 87: Απαγόρευση φόρτωσης επικίνδυνου φορτίου
Άρθρο 88: Υποχρέωση υπόδειξης ασφαλούς λιμένα
Άρθρο 89: Φόρτωση – στοιβασία – εκφόρτωση
Άρθρο 90: Ζημία από τη συμμόρφωση στις οδηγίες του ναυλωτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
Άρθρο 91: Ανυπαίτια αδυναμία παροχής
Άρθρο 92: Καταγγελία της σύμβασης ναύλωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ
Άρθρο 93: Ναύλωση κατά χρόνο – Έννοια
Άρθρο 94: Εκτέλεση πλόων
Άρθρο 95: Καταβολή ναύλου
Άρθρο 96: Εφοδιασμός πλοίου
Άρθρο 97: Λοιπές δαπάνες
Άρθρο 98: Επαναπαράδοση του πλοίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙ
Άρθρο 99: Ναύλωση κατά ταξίδι – Έννοια
Άρθρο 100: Ετοιμότητα προς φόρτωση
Άρθρο 101: Εφοδιασμός του πλοίου
Άρθρο 102: Εκτέλεση πλόων
Άρθρο 103: Αναμονή -Υπεραναμονή
Άρθρο 104: Λοιπές δαπάνες
Άρθρο 105: Καταβολή ναύλου
Άρθρο 106: Υποχρεώσεις ναυλωτή που αφορούν το φορτίο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΓΥΜΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Άρθρο 107: Ναύλωση γυμνού πλοίου – Έννοια
Άρθρο 108: Υποχρεώσεις
Άρθρο 109: Ευθύνη
Άρθρο 110: Ναύλος – Εξαγορά
Άρθρο 111: Υποναύλωση
Άρθρο 112: Απαγόρευση εκποίησης – υποθήκευσης
Άρθρο 113: Ανέλκυση ναυαγίου
Άρθρο 114: Προστασία από τρίτους
Άρθρο 115: Χρηματοδοτική μίσθωση με ναύλωση γυμνού πλοίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 116: Χαρακτηριστικά – Εφαρμογή
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 117: Έννοια θαλάσσιας μεταφοράς – θαλάσσιου μεταφορέα
Άρθρο 118: Εφαρμοστέοι κανόνες
Άρθρο 119: Κανόνες αναγκαστικού δικαίου
Άρθρο 120: Χρονικό πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Άρθρο 121: Θαλάσσια φορτωτική – Έννοια – Χαρακτηριστικά
Άρθρο 122: Έκδοση φορτωτικής
Άρθρο 123: Δικαιούχος φορτωτικής
Άρθρο 124: Περιεχόμενο φορτωτικής
Άρθρο 125: Ηλεκτρονική φορτωτική
Άρθρο 126: Μεταβίβαση φορτωτικής
Άρθρο 127: Δελτίο Θαλάσσιας Μεταφοράς
Άρθρο 128: Διαφορτωτική – Διαδοχική θαλάσσια μεταφορά
Άρθρο 129: Φορτωτική συνδυασμένης μεταφοράς
Άρθρο 130: Ρήτρες παρέκτασης δικαιοδοσίας
Άρθρο 131: Ρήτρες ναυλοσυμφώνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Άρθρο 132: Εφαρμοστέοι κανόνες
Άρθρο 133: Ευθύνη από καθυστέρηση
Άρθρο 134: Ευθύνη πραγματικού μεταφορέα
Άρθρο 135: Μεταφορά στο κατάστρωμα – Εμπορευματοκιβώτια
Άρθρο 136: Ρήτρες για τα ακραία στάδια μεταφοράς
Άρθρο 137: Ειδικές κατηγορίες εμπορευμάτων
Άρθρο 138: Ατομικός περιορισμός ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΤΩΤΗ Άρθρο 139: Υποχρέωση καταβολής του ναύλου
Άρθρο 140: Δικαιώματα του μεταφορέα επί μη καταβολής του ναύλου
Άρθρο 141: Υποχρέωση παράδοσης των πραγμάτων προς φόρτωση
Άρθρο 142: Υποχρέωση παράδοσης εγγράφων και παροχής πληροφοριών
Άρθρο 143: Ευθύνη του φορτωτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο 144: Υποχρέωση παράδοσης των πραγμάτων Άρθρο 145: Εμφάνιση περισσότερων παραληπτών
Άρθρο 146: Μη εμφάνιση παραλήπτη – άρνηση παραλαβής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΕΛΟΣ
Άρθρο 147: Σύμβαση συνδυασμένης μεταφοράς με θαλάσσιο σκέλος
Άρθρο 148: Ευθύνη του μεταφορέα
Άρθρο 149: Επιφύλαξη εφαρμογής άλλων διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Άρθρο 150: Σύμβαση παραγγελίας – Παραγγελιοδόχος θαλάσσιας μεταφοράς
Άρθρο 151: Παραγγελιοδόχος συνδυασμένης μεταφοράς με θαλάσσιο σκέλος
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΝΝΟΙΑ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 152: Έννοια θαλάσσιας μεταφοράς επιβάτη
Άρθρο 153: Εφαρμοστέοι κανόνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Άρθρο 154: Υποχρεώσεις του μεταφορέα
Άρθρο 155: Ευθύνη του μεταφορέα
Άρθρο 156: Περίοδος ευθύνης του μεταφορέα
Άρθρο 157: Ρήτρες περιορισμού ευθύνης του μεταφορέα
Άρθρο 158: Ατομικός και συνολικός περιορισμός της ευθύνης
Άρθρο 159: Υποχρεωτική ασφάλιση του πραγματικού μεταφορέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΗ
Άρθρο 160: Εισιτήριο
Άρθρο 161: Έγκαιρη επιβίβαση
Άρθρο 162: Όροι υπαναχώρησης επιβάτη
Άρθρο 163: Δήλωση περί απώλειας ή φθοράς αποσκευών
Άρθρο 164: Σχέση με ναύλωση
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 165: Εφαρμοστέοι κανόνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 166: Κατάρτιση σύμβασης ναυτολόγησης
Άρθρο 167: Μορφές σύμβασης ναυτολόγησης
Άρθρο 168: Περιεχόμενο της σύμβασης ναυτολόγησης
Άρθρο 169: Προσύμφωνο ναυτολόγησης
Άρθρο 170: Σύμβαση ναυτολόγησης ορισμένου χρόνου
Άρθρο 171: Σύμβαση ναυτολόγησης κατά ταξίδι
Άρθρο 172: Σύμβαση ναυτολόγησης αορίστου χρόνου
Άρθρο 173: Λύση της σύμβασης ναυτολόγησης με συμφωνία
Άρθρο 174: Αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης ναυτολόγησης
Άρθρο 175: Λύση της σύμβασης ναυτολόγησης με άτακτη καταγγελία από τον πλοιοκτήτη
Άρθρο 176: Λύση της σύμβασης ναυτολόγησης με τακτική καταγγελία από τον πλοιοκτήτη
Άρθρο 177: Άτακτη καταγγελία της σύμβασης ναυτολόγησης από τον ναυτικό
Άρθρο 178: Τακτική καταγγελία της σύμβασης ναυτολόγησης από τον ναυτικό
Άρθρο 179: Σύμβαση ναυτολόγησης και ομηρία του ναυτικού
Άρθρο 180: Αποζημίωση του ναυτικού λόγω λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης
Άρθρο 181: Αστική ευθύνη του αντιπροσώπου του πλοιοκτήτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Άρθρο 182: Προκαταβολή μισθού
Άρθρο 183: Υπολογισμός του μισθού του ναυτικού
Άρθρο 184: Μισθός σε περίπτωση απώλειας του πλοίου – Αποζημίωση του ναυτικού για απώλεια των αντικειμένων του
Άρθρο 185: Δικαίωμα αδείας
Άρθρο 186: Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθενείας και ατυχήματος
Άρθρο 187: Δικαίωμα παλιννόστησης
Άρθρο 188: Κόστος παλιννόστησης
Άρθρο 189: Σύννομη εκτέλεση των καθηκόντων του ναυτικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Άρθρο 190: Ευθύνη πλοιάρχου
Άρθρο 191: Υποχρέωση για τη φύλαξη ναυτιλιακών εγγράφων
Άρθρο 192: Αποτροπή επικείμενου κινδύνου από τον πλοίαρχο
Άρθρο 193: Ανάθεση από τον πλοίαρχο πρόσθετων καθηκόντων σε ναυτικό
Άρθρο 194: Απαγόρευση φόρτωσης εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό
Άρθρο 195: Ενεργητική και παθητική αντιπροσώπευση
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ – ΚΟΙΝΗ ΑΒΑΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ
Άρθρο 196: Εφαρμοστέοι κανόνες
Άρθρο 197: Κατανομή της αμοιβής
Άρθρο 198: Δικονομικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
Άρθρο 199: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 200: Διεθνής δικαιοδοσία
Άρθρο 201: Νόμιμος λόγος ευθύνης
Άρθρο 202: Υποκείμενο της ευθύνης
Άρθρο 203: Μέτρο της ευθύνης
Άρθρο 204: Δικαιούχος της αποζημίωσης
Άρθρο 205: Έκταση της αποζημίωσης
Άρθρο 206: Λόγοι απαλλαγής
Άρθρο 207: Δικαίωμα αναγωγής
Άρθρο 208: Βάρος απόδειξης
Άρθρο 209: Εκπροσώπηση των δικαιούχων
Άρθρο 210: Υποχρεώσεις του πλοιάρχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΟΙΝΗ ΑΒΑΡΙΑ
Άρθρο 211: Κοινή αβαρία – Ορισμός
Άρθρο 212: Εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 213: Κοινή ναυτική αποστολή
Άρθρο 214: Υπολογιζόμενες απώλειες, ζημίες ή δαπάνες
Άρθρο 215: Δικαιώματα προς συνεισφορά
Άρθρο 216: Αποδεικτικά στοιχεία
Άρθρο 217: Συμπληρωματικές δαπάνες
Άρθρο 218: Διακανονισμός κοινής αβαρίας
Άρθρο 219: Δήλωση για διενέργεια κοινής αβαρίας
Άρθρο 220: Τόπος διακανονισμού της κοινής αβαρίας Άρθρο 221: Λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
KΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 222: Εφαρμοστέες διατάξεις
Άρθρο 223: Δικαιούχοι περιορισμού
Άρθρο 224: Μη αποδοχή ευθύνης
Άρθρο 225: Διαχρονικό δίκαιο
Άρθρο 226: Εφαρμοζόμενα όρια
Άρθρο 227: Περιορισμός ευθύνης για ζημίες από στατικά ναυπηγήματα
Άρθρο 228: Εμπλεκόμενα πλοία
Άρθρο 229: Τροποποιήσεις ορίων περιορισμού
Άρθρο 230: Επενέργεια κεφαλαίου περιορισμού
Άρθρο 231: Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού
Άρθρο 232: Αδρανοποίηση ναυτικών προνομίων
Άρθρο 233: Τόκος και δικαστικές δαπάνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 234: Περιορισμός ευθύνης χωρίς σύσταση κεφαλαίου
Άρθρο 235: Δήλωση περί σύστασης κεφαλαίου
Άρθρο 236: Περιεχόμενο δήλωσης
Άρθρο 237: Σύσταση κεφαλαίου
Άρθρο 238: Διορισμός εισηγητή και εκκαθαριστή
Άρθρο 239: Έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων περιορισμού
Άρθρο 240: Αμφισβήτηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων περιορισμού
Άρθρο 241: Αποτελέσματα
Άρθρο 242: Χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων
Άρθρο 243: Διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων
Άρθρο 244: Έλεγχος των αναγγελθεισών απαιτήσεων
Άρθρο 245: Άσκηση ανακοπών
Άρθρο 246: Οριστικός πίνακας
Άρθρο 247: Διανομή κεφαλαίου
Άρθρο 248: Πέρας διαδικασίας περιορισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Άρθρο 249: Ικανότητα παράστασης και εκπροσώπησης του Διεθνούς Κεφαλαίου
Άρθρο 250: Αρμοδιότητα
Άρθρο 251: Αγωγή κατά του Διεθνούς Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 252: Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 253: Αντικείμενο της θαλάσσιας ασφάλισης
Άρθρο 254: Περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 255: Θαλάσσια ασφάλιση πλοίου ορισμένου χρόνου
Άρθρο 256: Θαλάσσια ασφάλιση πλοίου κατά ταξίδι
Άρθρο 257: Θαλάσσια ασφάλιση φορτίου
Άρθρο 258: Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 259: Καθολικότητα των ασφαλισμένων κινδύνων
Άρθρο 260: Εξαίρεση των πολεμικών κινδύνων από την κάλυψη
Άρθρο 261: Ασφάλιστρο
Άρθρο 262: Ευθύνη του ασφαλιστή φορτίου σε περίπτωση μεταφόρτωσης
Άρθρο 263: Επίταση του κινδύνου
Άρθρο 264: Πραγματοποίηση του κινδύνου
Άρθρο 265: Υπολογισμός του ασφαλίσματος
Άρθρο 266: Νομιμοποίηση στη θαλάσσια ασφάλιση φορτίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Άρθρο 267: Δικαίωμα εγκατάλειψης
Άρθρο 268: Περιπτώσεις εγκατάλειψης
Άρθρο 269: Άσκηση του δικαιώματος εγκατάλειψης
Άρθρο 270: Αποτελέσματα της εγκατάλειψης
Άρθρο 271: Αποποίηση κυριότητας από τον ασφαλιστή
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Άρθρο 272: Εφαρμοζόμενες διατάξεις στη συντηρητική κατάσχεση
Άρθρο 273: Κακόπιστη ακινητοποίηση πλοίου
Άρθρο 274: Εφαρμοζόμενες διατάξεις στην αναγκαστική κατάσχεση
Άρθρο 275: Αναγκαστική κατάσχεση επί πλοίων
Άρθρο 276: Απαγόρευση διάθεσης ή επιβάρυνσης κατασχεθέντος πλοίου
Άρθρο 277: Περισσότερες αναγκαστικές κατασχέσεις
Άρθρο 278: Αναγκαστική κατάσχεση ελληνικού πλοίου στην αλλοδαπή
Άρθρο 279: Δικαστική κατακύρωση πλοίου
ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 280: Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 281: Ενιαύσια παραγραφή
Άρθρο 282: Διετής παραγραφή
Άρθρο 283: Απόσβεση δικαιώματος αποζημίωσης από ρύπανση από πετρέλαιο
Άρθρο 284: Έναρξη της παραγραφής
Άρθρο 285: Διακοπή και αναστολή της παραγραφής
Άρθρο 286: Παράταση του χρόνου παραγραφής
Άρθρο 287: Βάση αξιώσεων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 288: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 289: Τελική διάταξη για τον χαρακτηρισμό κινητών πραγμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 ν. 1665/1986
Άρθρο 290: Μεταβατική διάταξη – Περιορισμός ευθύνης για επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες
Άρθρο 291: Μεταβατική διάταξη εφαρμογής άρθρου 4
Άρθρο 292: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 293: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 294: Δρομολόγηση πλοίου σε γραμμές για την εξυπηρέτηση περιοχών στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα κρατικής αρωγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4948/2022
Άρθρο 295: Μη κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μετά τη διενέργεια δυο συνεχών προκηρύξεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14 ν. 2638/1998
Άρθρο 296: Υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού σε περίπτωση μη πλήρωσης του συνόλου των οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού – Αντικατάσταση περ. 6 παρ. Γ άρθρου 15 ν. 2638/1998
Άρθρο 297: Έδρα Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικών σειρών 2023 – 2024 και 2024-2025 – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 116 ν. 4623/2019
Άρθρο 298: Διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό εκπαιδευτικών σειρών 2022-2023 έως και 2025-2026 Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 299: Απονομή τιμητικού βαθμού σε Λιμενοφύλακες που απεβίωσαν στην ενεργό υπηρεσία και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
Άρθρο 300: Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών
Άρθρο 301: Σύσταση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος γυαλιών ματιών στα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 302: Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων – Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4504/2017
Άρθρο 303: Δαπάνες δημοπράτησης έργων σε ζώνη λιμένα – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 18 ν. 2971/2001
Άρθρο 304: Δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου ναυτικού προσωπικού για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως και 22 Φεβρουαρίου 2022
Άρθρο 305: Διόρθωση σφάλματος για την κατάργηση του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 86 ν. 4926/2022
Άρθρο 306: Δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4926/2022 – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 70 ν. 4926/2022
Άρθρο 307: Χαρακτηρισμός πλοίων, πέραν των πλοίων αναψυχής, ως παραδοσιακών – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 308: Σύσταση μητρώου κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών – Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 309: Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5020/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 29/15.02.2023