Νόμος 5058/2023 με διατάξεις για τις μεταφορές

Νόμος 5058/2023ΦΕΚ τεύχος Α 170/23.10.2023
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/1/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/738 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 1 Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 4 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων σε ελληνικό έδαφος από επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών (άρθρο 2 Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Άρθρο 5 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων (παρ. 1 και περ. α), β) και γ) παρ. 2 άρθρου 3 Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Άρθρο 6 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό (παρ. 1 και περ. δ) παρ. 2 άρθρου 3 Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7 Μίσθωση οχημάτων των δήμων και των επιχειρήσεων των δήμων
Άρθρο 8 Εκμίσθωση οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις
Άρθρο 9 Εκμίσθωση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από επιχειρήσεις εκμίσθωσης
Άρθρο 10 Κατάρτιση και γνωστοποίηση της σύμβασης μίσθωσης
Άρθρο 11 Γνωστοποιήσεις σε περίπτωση εκμίσθωσης ελληνικού οχήματος στο εξωτερικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 12 Ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία (άρθρο 3α Οδηγίας 2006/1)
Άρθρο 13 Διατηρούμενοι κανόνες (άρθρο 5 Οδηγίας 2006/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1187 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16 Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 17 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 18 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 19 Ορισμοί (άρθρο 2 Οδηγίας 2021/1187)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1187 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 20 Καθεστώς προτεραιότητας (άρθρο 3 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 21 Εντεταλμένη αρχή (άρθρο 4 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 22 Διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης (άρθρο 5 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 23 Οργάνωση της διαδικασίας αδειοδότησης (άρθρο 6 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 24 Συντονισμός της διασυνοριακής διαδικασίας αδειοδότησης (άρθρο 7 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 25 Δημόσιες συμβάσεις σε διασυνοριακά έργα (άρθρο 8 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 26 Υποβολή εκθέσεων (άρθρο 10 Οδηγίας 2021/1187)
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις (παρ. 2 άρθρου 3 και παρ. 4 άρθρου 5 Οδηγίας 2021/1187)
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 28 Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης συγκοινωνιακών έργων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Άρθρο 29 Καθορισμός γεωγραφικών περιοχών και δικτύων τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 11 του ν. 4974/2022
Άρθρο 30 Ενίσχυση περιφερειακών αερολιμένων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 31 Εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε αμαξοστάσια
Άρθρο 32 Παράταση προσωρινής ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4482/2017
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 Αύξηση διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Λιμένος Καβάλας
Άρθρο 34 Συντήρηση υποβρυχίων Πολεμικού Ναυτικού – Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 ν. 4258/2014
Άρθρο 35 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις για τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος

 

Το κείμενο του νόμου 5058/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 170/23.10.2023