Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015

NOMOΣ 4311/2014 – ΦΕΚ A 259 – 12.12.2014

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 ο οποίος είναι εναρμονισμένος με  το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018.

Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ορίζονται και κατανέμονται στους  επισυναπτόμενους πίνακες