ΟΑΕΔ. Έκδοση βεβαιώσεων και υποβολή αιτήσεων-ενστάσεων και μέσω ΚΕΠ

ΟΑΕΔ. Έκδοση βεβαιώσεων και υποβολή αιτήσεων-ενστάσεων και μέσω ΚΕΠ

Διοικητικές διαδικασίες ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ

 

Αριθμ. 13908 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1521/15.04.2021
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Οι διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, είναι οι ακόλουθες:

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

1. α. Πιστοποιητικό Σπουδών, μαθητών/σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ για στρατολογική χρήση/ Βεβαίωση Σπουδών μαθητών/σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.
β. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑ.Σ. (ανήλικοι μαθητές).
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ωρομίσθιων καθηγητών ΕΠΑ.Σ./ΙΕΚ/ΚΕΚ/ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ./ΙΕΚ/ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

4. Αίτηση διαθεσιμότητας.
5. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.
6. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν. 4416/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων.
7. Παραλαβή απόφασης (εγκριτικής/απορριπτικής) (Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ).
8. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο της αίτησης. Τα έντυπα που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.
2. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέσω του Κ.Ε.Π. και υπογράφεται ταυτόχρονα αντίγραφο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή τον αντιπρόσωπό του.
3. Το Κ.Ε.Π. διαβιβάζει άμεσα το αναφερόμενο αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 
 

Άρθρο 3
Διαλειτουργικότητα συστημάτων

1. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών ενώ φροντίζουν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ

2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για το σκοπό της παρούσας απόφασης, διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 διαδικασίες καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12-08-2015 (Β’1845) κοινής υπουργικής απόφασης(Ειδικό Εποχικό Βοήθημα)

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. Α της παρ. 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας λήξης. Η εφαρμογή της προθεσμίας των είκοσι ημερολογιακών ημερών άρχεται την 01/06/2021

2. Η περ. 8 της ομάδας διαδικασιών ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

«8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., τ. ΕΤΑΑ) (άρθρο 50 του ν. 4488/2017).»

3. Το δικαιολογητικό γ) του επιδόματος 1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟ-ΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (άρθρο 22 του ν. 1836/1989) της περ. Γ της παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:

«γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για τις επαγγελματικές κατηγορίες μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.»

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Η περ. 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (άρθρο 2 του ν. 1545/1985) της ομάδας διαδικασιών ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ Φ15/20/26524/12-08-2015 (Β’1845) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της. (ήτοι από 15.5.2021)