Πιστοποιητικά εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες ανώτερης κατηγορίας

Αριθμ. 2133.3/74270/2016 – ΦΕΚ B 3186 – 05.10.2016
Ισοτιμία πτυχίων προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με πιστοποιητικά εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες ανώτερης κατηγορίας

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις ισοτιμίας πτυχίων υποβρυχίου καταστροφέα ή υποβρυχίων αποστολών με πιστοποιητικά εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες ανώτερης κατηγορίας

1. Τα πτυχία του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ – ΕΛΑΚΤ) με ειδικότητα υποβρυχίου καταστροφέα ή υποβρυχίων αποστολών αναγνωρίζονται ως ισότιμα με πιστοποιητικά εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες ανώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο κάτοχος να είναι μέλος της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., και να έχει προϋπηρεσία άνω των πέντε (05) ετών στην Ομάδα Ειδικών Καταδύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων να έχει εκτελέσει τη συντήρηση της επιχειρησιακής του ικανότητας.

β. Για το προσωπικό του Π.Ν., ο κάτοχος να έχει Πτυχίο Σχολείου Εκπαιδευτών της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) του Π.Ν. και να έχει τουλάχιστον πέντε (05) έτη προϋπηρεσία στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), κατά τη διάρκεια των οποίων να έχει εκτελέσει συντήρηση επιχειρησιακής ικανότητας υποβρυχίου καταστροφέα.

2. Για την αναγνώριση της ισοτιμίας, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, χορηγείται Πιστοποιητικό Ισοτιμίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων (ΔΕΠΙΧ) του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών του ΠΝ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικών Ισοτιμίας
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πρέπει:

α. Για το προσωπικό του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση στη Δ.ΕΠΙΧ., συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία εκδίδονται από τη ΜΥΑ / ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

β. Για το προσωπικό του ΠΝ, ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση στη ΣΥΚ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία εκδίδονται από τη ΔΥΚ

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως