ΟΑΕΔ. Οικογενειακό επίδομα 2014

Το 2014 θα είναι η τελευταία φορά που θα καταβληθεί το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ.

H ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος τρέχοντος έτους είναι οι εξής:

14-07-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω

01-09-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά

01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:

(α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών

(β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

(γ) Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄ βαθμού

Αριθμός παιδιών

Μηνιαίο επίδομα

Ετήσιο επίδομα

Ετήσιο ποσό με το επίδομα 3ου παιδιού

1

4,11

49,32

66,9

2

12,32

147,84

165,42

3

27,73

332,76

350,34

4

33,69

404,28

421,86

5

39,34

472,08

489,66

6

44,99

539,88

557,46

7

50,64

607,68

625,26

8

56,28

675,36

692,94

9

61,93

743,16

760,74

10

67,58

810,96

828,54

11

73,23

878,76

896,34

12

78,88

946,56

964,14

13

84,53

1014,36

1031,94

14

90,18

1082,16

1099,74

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης με τα δικαιολογητικά και όλες οι λεπτομέρειες