ΟΑΕΔ. Νέο επίδομα 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους

ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι και προϋποθέσεις για το νέο επίδομα (εφάπαξ χρηματική παροχή) 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους

 

Το επίδομα θα δοθεί εφάπαξ και προϋπόθεση είναι να συναινέσουν οι δικαιούχοι άνεργοι για την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Το επίδομα θα δοθεί εάν ο δικαιούχος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)

 

Τι είναι το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Νόμος 4921/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 75/18.04.2022
Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 17
Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) και καταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής.

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθησή του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς.

Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσμευτικό, η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. αναζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία θέσεις εργασίας, προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού προς αυτόν, σύμφωνα με τις περ. (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20 με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

2. Τρεις (3) μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 79, με την οποία ορίζονται το πρότυπο, η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το ατομικό σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται μόνο ψηφιακά.

3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για την κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων του άρθρου 21 που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79.

  

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 79, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

5. Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόμους και τους απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλματα και τους εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας (μηχανότρατες, πεζότρατες, γρι γρι) και στα σμυριδορυχεία των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), αντίστοιχα, που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) συνεχόμενους μήνες.