Αλλαγή ονομασίας του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ

Αλλαγή ονομασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

 

Νόμος 4921/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 75/18.04.2022
Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3
Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Σκοπός

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε με το ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με το ν.δ. 212/1969 (Α΄ 112), μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η επωνυμία της Δ.ΥΠ.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Public Employment Service» και διατηρεί τον ίδιο διακριτικό τίτλο που διαθέτει στα ελληνικά με τη χρήση λατινικών χαρακτήρων «DYPA».

3. Σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι:

α) Η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής,

β) η μέριμνα για τους ανέργους, και ιδίως όσους εξ αυτών ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους,

γ) η μέριμνα για εργαζόμενους και ιδίως για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, μέσω επιδομάτων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

δ) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας,

ε) η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η διασύνδεση με τις επιχειρήσεις,

στ) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για το εργατικό δυναμικό και τις οικογένειες αυτού, καθώς και για τους νέους της χώρας εν γένει ή άλλες ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, αναφορικά με τη στεγαστική τους συνδρομή και προστασία και τις λοιπές μορφές ενίσχυσης αυτών όπως χορήγηση επιδομάτων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

ζ) η ανάπτυξη κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,

η) η συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού,

θ) η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων σχετικά με πολιτικές αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α.

4. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Δ.ΥΠ.Α. ιδίως:

α) Τηρεί ειδικά μητρώα, ιδίως ψηφιακά, στα οποία εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία και οι ειδικές κατηγορίες αυτών, και χορηγεί σε αυτούς την Ψηφιακή
Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.,

β) καταβάλλει επίδομα ανεργίας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

γ) καταβάλλει ή διασφαλίζει τις λοιπές παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου και του αναζητούντος εργασία, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία,

δ) καταβάλλει παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη από ειδικό λογαριασμό που τηρεί προς τον σκοπό αυτόν,

ε) καταβάλλει επιδόματα που προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως εγκύους, ασκούντες τη γονική μέριμνα μητέρες και πατέρες, εποχικά εργαζομένους και λοιπούς δικαιούχους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

στ) εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρα προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

ζ) προτείνει διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία,

η) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους με σκοπό την ενίσχυση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους και την εύρεση κατάλληλης εργασίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας,

θ) λαμβάνει από τους εργοδότες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους και, ιδίως, τις σχετικές με τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, και γενικότερα παρακολουθεί και λαμβάνει πληροφορίες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση,

ι) διασυνδέει τους εργοδότες που προσφέρουν εργασία με όσους αναζητούν εργασία και έχουν προσόντα αντίστοιχα με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,

ια) παρέχει προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιλογής προσωπικού και πρόσληψης και τους καταβάλλει ενίσχυση για επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας,

ιβ) υλοποιεί δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και σχετικά προγράμματα υποστήριξης άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων,

ιγ) διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,

ιδ) υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με βάση τεκμηριωμένη ανάλυση της αγοράς εργασίας,

ιε) συστήνει και λειτουργεί μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, των επιπέδων 3 και
5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),

ιστ) παρακολουθεί την εξέλιξη των τάσεων της αγοράς εργασίας και αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή δεδομένων έρευνας και ανάλυσης,

ιζ) υποβάλλει ετησίως στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης,

ιη) υποβάλλει ετησίως ενημερωτικό σημείωμα απολογισμού του προηγούμενου έτους σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας προς το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,

ιθ) τροφοδοτεί το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέργων και του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.,

κ) μεριμνά για τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών του εργατικού δυναμικού μέσα από τη λειτουργία ή την ίδρυση για τον σκοπό αυτόν βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. ή μέσω συνεργασιών με άλλους αρμόδιους φορείς,

κα) υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό και τις οικογένειες αυτού, μέσω προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής και προστασίας, καθώς και τους νέους της χώρας εν γένει ή άλλες ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, μέσω προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής και λοιπών μορφών ενίσχυσης, όπως χορήγησης επιδομάτων, επιδοτήσεων, χρηματοδότησης δανείων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

κβ) εκπληρώνει τις γεγενημένες υποχρεώσεις και εκκρεμότητες των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας,

κγ) εξασφαλίζει τη δωρεάν μετακίνηση των εγγεγραμμένων στα μητρώα του στα μέσα μαζικής μεταφοράς,

κδ) υλοποιεί κοινωνικές, τουριστικές και πολιτιστικές δράσεις προς όφελος των εργαζομένων,

κε) εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή φόρα και δίκτυα Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης,

κστ) συνεργάζεται με κάθε φορέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, που έχει αντίστοιχες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες ή στόχους και συνάπτει, όπου απαιτείται, προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες ήπιας δεσμευτικής ισχύος.