ΟΑΕΔ. Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην βιοτεχνική μονάδα Λακκιάς

ΟΑΕΔ. Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην βιοτεχνική μονάδα Λακκιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ EΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18-06-2018 έως 04-07-2017.

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράµµατος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µονάδα επαγγελµατικής κατάρτισης εφήβων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και µαθησιακές δυσκολίες) σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2018 – 2019,

καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση από 18-06-2018 έως 25-06-2018 µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στην Γραµµατεία της παραπάνω Σχολής για την δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων.

1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.

2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.

3) ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.

4) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.

5) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2018-2019 και θα αφορούν την ΠΒΜ ΟΑΕ∆ Λακκιάς και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει µόνο ταχυδροµικώς ( συστηµένο ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α.(Διεύθυνση: Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕ∆ Λακκιάς (πληρ: Διεύθυνση: ΟΑΕ∆ ΠΒΜ Λακκιάς Βασιλικών T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη, τηλ: 23960-23201 και 23960-22720).

Η προκήρυξη

Το έντυπο της αίτησης