ΟΑΕΕ. Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων

Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον ΟΑΕΕ επαγγέλματος, που μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο: Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται η βεβαίωση διακοπής της αρμόδιας ΔΟΥ περί οριστικής παύσης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Ειδικότερα για τη διαγραφή προσώπου, που υπήχθη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ως μέλος εταιρίας, απαιτείται και λύση της εταιρίας ή τροποποίηση του καταστατικού αυτής. Για την ΑΕ  διαγραφή γίνεται με τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής κάτω του 3% ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ

Διαγραφή προσώπου εγγεγραμμένου στα Μητρώα Ασφαλισμένων, είτε για ατομική επιχείρηση, είτε ως μέλος εταιρίας δεν δύναται να χωρήσει στην περίπτωση που δηλωθεί αδράνεια στην αρμόδια ΔΟΥ Ασφαλισμένος που με δήλωσή του στην εφορία θέτει την επιχείρηση του σε αδράνεια και δεν διακόπτει, διατηρώντας την ιδιότητα του επαγγελματία, υποδηλώνει με τον τρόπο αυτό την πρόθεσή του για επαναλειτουργία της επιχείρησης.

Μετά την οριστική παύση εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ, η διαγραφή από τα Μητρώα Ασφ/νων του  ταμείου δύναται να ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο, εφόσον από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του ασφαλισμένου, καθώς και τον έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστωθεί η μη άσκηση της δραστηριότητας από τη δηλωθείσα αδράνεια.

Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος αυτοκινητιστή λαμβάνεται η ημερομηνία κατά  την οποία με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώθηκε από το ΔΧ. αυτοκίνητο.

Ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διακοπή της δραστηριότητας.