ΟΑΕΕ. Εγγραφή – Επανεγγραφή στην Ασφάλιση

Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά στα Μητρώα ασφαλισμένων αυτού.

Η εγγραφή ενεργείται είτε με αίτηση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας δικαιολογητικά, είτε αυτεπάγγελτα με πράξεις του αρμοδίου οργάνου.

Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΕ (περιφερειακό Τμήμα) για την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Η Υπηρεσία του χορηγεί βεβαίωση ότι υπέβαλε σε αυτήν απογραφική δήλωση για να προχωρήσει τις διαδικασίες έναρξης άσκησης δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Ο υπόχρεος στην ασφάλιση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης να προσκομίσει στον ΟΑΕΕ τη βεβαίωση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας, που του χορήγησε η αρμόδια ΔΟΥ.

Στις περιπτώσεις εγγραφής ιδιοκτητών ή χρηστών και εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων υποχρεούνται οι υπόχρεοι στην ασφάλιση να προσκομίσουν στον ΟΑΕΕ τη σχετική πράξη μεταβίβασης αυτών στο όνομά τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύνταξή της. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις επανεγγραφής στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας λαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης, άσκησης της δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ και πάντα η πρώτη ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη για την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

Όταν πρόκειται για ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές ΔΧ αυτοκινήτων έναρξη της δραστηριότητας είναι η ημερομηνία που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή.

Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ δεν μπορεί να ανατρέξει σε διάστημα  μεγαλύτερο της πενταετίας από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Υπηρεσία έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της ασφαλιστέας δραστηριότητας.