ΟΓΑ. Οδηγός του συνταξιούχου. Συντάξεις και Παροχές

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ
Ο Οδηγός παρουσιάζει και αναλύει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά, το είδος των συνταξιοδοτικών παροχών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
2. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
3. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
     α. Σύνταξη χηρείας
     β. Σύνταξη ορφάνιας
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ
5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
7. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
     α. Προσαύξηση λόγω τυφλότητας
     β. Προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας
Γ. ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ε. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ζ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣΗ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
     Καθορισμός ηλικίας
     Ορισμός προσωρινού διαχειριστή
Θ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ι. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΓΑ