Οι κατάλογοι των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Οι κατάλογοι των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Οι κατάλογοι των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010)Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α ́/2010) (Αριθ. Δ3(α)/74015 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1240/04.04.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Οι κατάλογοι των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010),

που περιλαμβάνονται στην αριθ. Γ5/27617/17 (ΦΕΚ 1469/Β ́/28-04-2017), υπουργική απόφαση αναθεωρούνται ως εξής:

Οι κατάλογοι των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών