Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων 29-08-2014

Αριθμ. οικ. 74288 – ΦΕΚ Β 2336 – 29.08.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, εδάφιο α΄, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα.

Η παρούσα έχει ισχύ από δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί την υπ’ αριθμ. Γ.Π./οικ. 60490 (ΦΕΚ 1894/Β/11-07-2014), Υπουργική απόφαση.

ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων