Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες όταν μεταβιβάζουν τα δεδομένα τους σε εισπρακτικές

Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες όταν μεταβιβάζουν τα δεδομένα τους σε εισπρακτικές

Ειδική ατομική ενημέρωση των οφειλετών για τη διάθεση των δεδομένων τους στην εκάστοτε συγκεκριμένη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών (εισπρακτική)

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 25-10-2019

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7315/25-10-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2019
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 23-07-2019, σε συνέχεια των από 19-03-2019 και 02-04-2019 συνεδριάσεων, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας

Αναλυτικότερα, η Αρχή έκρινε ότι εφεξής η αιτούσα Τράπεζα, ως δανειστής και υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να προβαίνει σε ειδική ατομική ενημέρωση των οφειλετών της για τη διάθεση των δεδομένων τους στην εκάστοτε συγκεκριμένη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών (εισπρακτική), να παρέχει ένα εύλογο διάστημα (π.χ. ενδεικτικά, 10-15 ημερών) πριν από τη διάθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης και να μεριμνήσει, ώστε η ενημέρωση αυτή να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. με ενσωμάτωση της σχετικής πληροφόρησης στα αντίγραφα λογαριασμών και σε ευδιάκριτο σημείο αυτών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες τούτο καθίσταται εφικτό, και ιδίως εφόσον τα σχετικά στοιχεία έχουν χορηγηθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Εισπρακτικές εταιρείες. Ηθική βλάβη του οφειλέτη λόγω παράνομης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων

Με την ίδια απόφαση διευκρινίστηκε περαιτέρω ότι ο δανειστής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να ενημερώνει εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε φορά που τα στοιχεία των οφειλετών του διατίθενται σε διαφορετική Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών.

Το κείμενο της απόφασης 39/2019 ΑΠΔΠΧ στο dsanet.gr

Σχετικά:

Οι Εισπρακτικές εταιρείες και οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις στους οφειλέτες