ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ. Πρόσληψη ιατρού

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα (Νότιος Λιμένας Πατρών) με την υπ’ αριθ. 123/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ενέκρινε την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) Ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την εταιρεία

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες