Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων

Αριθμ. 19431 – ΦΕΚ Β 2201 – 06.09.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων – Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)» (ΦΕΚ Β΄ 19).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α΄) «Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
3. Το Μέρος Πρώτο του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ Α΄ 63) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9 και 14 αυτού.
4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
5. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως ισχύει.
6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1-10-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/30-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20-9-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31-1-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B΄ 261).
12. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) για τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
13. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187), όπως ισχύει.
14. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως ισχύει.
15. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
16. Το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
17. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων – Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)» (ΦΕΚ Β΄ 19), ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τη λειτουργία Ναυλομεσιτικού Γραφείου ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη λειτουργία του ναυλομεσιτικού γραφείου στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή (στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.) ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), σύμφωνα με το Υπόδειγμα I του Παραρτήματος της απόφασης αυτής και υποβάλλει αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I του Παραρτήματος της απόφασης αυτής.

β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του ναυλομεσιτικού γραφείου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.

γ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας:
γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη μη συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει τη λειτουργία του και γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ναυλομεσιτικού γραφείου.

γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία ναυλομεσιτικού γραφείου η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών το ναυλομεσιτικό γραφείο λειτουργεί ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44), η οποία χορηγείται αυτόματα.

ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ναυλομεσιτικού γραφείου εγγράφονται στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993».

2. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση».

3. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3
της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης, καταργείται.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.

Άρθρο 2
Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η εγγυητική επιστολή ή εγγυοδοτική παρακαταθήκη της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3
της παρούσας απόφασης ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €), εκδίδεται υπέρ Ε.Ο.Τ. από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»

Άρθρο 3
Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Η διαδικασία για την σύννομη λειτουργία ναυλομεσιτικού γραφείου μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος».

Άρθρο 4
1. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των δικαιολογητικών που ανανεώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) απόφασης, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις της παρούσας, οπότε και αντικαθίστανται από την κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια λειτουργίας ναυλομεσιτικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ΕΣΛ εννοείται η προσωρινή θέση σε αναστολή ή η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα Ι, το οποίο αντικαθιστά το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. 798/13-1-2012 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ