Ορισμός Δικηγόρων στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών

Ορισμός Δικηγόρων ως μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/9/2017

Ορισμός Δικηγόρων ως μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενημέρωσε τον ΔΣΑ, σχετικά με την «συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών χαρτών(ΕΠΑΕ), με συμμετοχή Δικηγόρων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α 182), όπως ισχύει. Κατόπιν αυτού ζητεί την αποστολή καταλόγου με 20 μέλη-Δικηγόρους παρ’ εφέταις, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη στελέχωση των ως άνω Επιτροπών και ισάριθμους αναπληρωματικούς.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, υπ. αριθμόν 153395/920(ΦΕΚ 206/ΙΟΔΔ/04/05.2017) καθορίζεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή ιδιώτη δικηγόρου ως μέλους των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Ε.Π.Ε.Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, σε 45 ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως.

Κατόπιν τούτων, ο ΔΣΑ καλεί τα μέλη του, Δικηγόρους παρ΄ εφέταις να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή τους στον σχετικό κατάλογο έως την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017, στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.olomeleia.gr

Η τελική επιλογή των 40 συνολικά Δικηγόρων που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο ο οποίος θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, θα γίνει με δημόσια κλήρωση την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, Ακαδημίας 60, α’ όροφος.Σχετικά:

Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. (Αριθμ. 153395/920 – ΦΕΚ Τεύχος ΥΟΔΔ 206/04.05.2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή ιδιώτη δικηγόρου ως μέλους τής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 153395/920 – ΦΕΚ Τεύχος ΥΟΔΔ 206/04.05.2017)