Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αριθμ. 30780 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B 2543/26.06.2019
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 16η Ιουνίου και την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο Προέδρου (Τμήμα Πρωτοκόλλου) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό  των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Αρχή, με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Το όνομα του επιλεγόμενου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου, σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου ασκούμενου δικηγόρου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η αμοιβή του ασκουμένου δικηγόρου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως