Προσλήψεις για το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

Πως θα γίνουν οι προσλήψεις για το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

 

Με διατάξεις του νόμου 4989/2022 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίνονται:

α) Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό.

β) Η σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης.

γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης, ειδικότητας χειριστών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί τρείς (3) φορές κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί.

Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.

δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών και ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

 
 

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 4989/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 208/04.11.2022
Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο 3
Ορισμός διάσωσης

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ο όρος «διάσωση» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 4
Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

O Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης λειτουργεί βάσει του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο εγκρίνεται και επικαιροποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις της υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης, καθώς και το αναγκαίο προσωπικό.
β) Τις κατάλληλες και αναγκαίες Βάσεις Επιφυλακής/ Ετοιμότητας προσωπικού, καθώς και των εναέριων – λοιπών μέσων, για την εκτέλεση του επιχειρησιακού έργου.
γ) Το χρονοδιάγραμμα, την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τις πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης.

Άρθρο 5
Προδιαγραφές δικτύου εναέριας έρευνας και διάσωσης

Το δίκτυο εναέριας έρευνας και διάσωσης, που υποστηρίζει τον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας «EASA» (European Aviation Safety Agency).

Άρθρο 6
Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος

1. Για τις ανάγκες σχεδίασης και υλοποίησης του Eθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), συστήνονται, ως ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), οι κάτωθι Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ), οι οποίες διοικητικά υπάγονται στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Π.Σ. και επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Π.Σ.:
α) πρώτη ΒΕΕ, με έδρα την Ελευσίνα Αττικής,
β) δεύτερη ΒΕΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) τρίτη ΒΕΕ, με έδρα τη Νέα Αγχίαλο,
δ) τέταρτη ΒΕΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης,
ε) πέμπτη ΒΕΕ, με έδρα τα Ιωάννινα,
στ) έκτη ΒΕΕ, με έδρα την Ανδραβίδα.

2. Σε καθεμία από τις ανωτέρω ΒΕΕ διατίθενται εναέρια μέσα (ελικόπτερα), καθώς και το αναγκαίο σε ειδικότητες και αριθμό προσωπικό, τα οποία εκτελούν υπηρεσία φυλακής και βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διενέργεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

3. H έναρξη λειτουργίας των ΒΕΕ ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ.

4. Στo πλαίσιο επικαιροποίησης του ΕΣΕΕΔ, δύναται να τροποποιείται και ο αριθμός των ΒΕΕ.

Άρθρο 7
Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών:

α) Συστήνονται οι αναγκαίες για τη στελέχωση των Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ) οργανικές θέσεις, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και κωλύματα του προσωπικού, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία επιλογής, τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και η σχέση εργασίας του προσωπικού, τα ζητήματα εκπαίδευσης, αθλητικής αξιολόγησης και υγειονομικής εξέτασης – ιατρικής παρακολούθησής του, κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, καθώς και τα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω σχετικές αρμοδιότητες.
β) Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΒΕΕ, η χωρική τους αρμοδιότητα, τα ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, συντήρησης και επιφυλακής του προσωπικού τους, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο σχετικός εξοπλισμός τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
γ) Ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου της πιστοποίησης μέσων και προσωπικού, επιχειρησιακής εμπλοκής, ελέγχου, εποπτείας και συντονισμού των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης και ασφάλισης του προσωπικού και των εναέριων μέσων που επικουρούν την αποστολή του Π.Σ., κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
δ) Καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης εγκρίνεται και επικαιροποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της γνώμης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου του Π.Σ.
2. Οι αποδοχές του προσωπικού της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την πλήρη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το μεταβατικό πλαίσιο εναέριας έρευνας και διάσωσης εντός του αντικειμένου του παρόντος. Προς τον σκοπό έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση του ΕΣΕΕΔ, υποβάλλεται γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Π.Σ. Η κοινή απόφαση του παρόντος εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της ανωτέρω γνώμης.

Με την ανωτέρω κοινή απόφαση εγκρίνονται:

α) Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό.

β) Η σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης.

γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης, ειδικότητας χειριστών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί τρείς (3) φορές κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.

δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών και ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η έρευνα και διάσωση τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης