ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 1 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Implementing Advanced Interfacial Engineering Strategies for Highly Efficient Hybrid Solar Cells – Προηγμένες Στρατηγικές Τροποποίησης Διεπιφανειών για Υβριδικές Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης (Ακρωνύμιο: IMAGINE-HYSOL)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λεωνίδα Παλίλη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Παραγωγή παραδοτέων ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων όπως προβλέπονται στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2 της Ερευνητικής Πρότασης με αντικείμενο τη Μελέτη της Ηλεκτρονικής και “Χημικής” Δομής Διεπιφανειών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/7/2015, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Αμοιβή αναδόχου: 21.000€
Διάρκεια σύμβασης/συμφωνητικού: 12 μήνες
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 04/08/2014
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Επιστήμης Επιφανειών
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 01/08/2014 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την ανάρτηση).

Το κείμενο της πρόσκλησης – προκήρυξης