Παράταση χρόνου άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στη γραμματεία των δικαστηρίων

δικηγόροιΑριθμ. 29369 οικ. – ΦΕΚ Β 829 – 03.04.2014

Παράταση του χρόνου άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων στη γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο, μόνον για όσες θέσεις δεν καλύπτονται κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1979σχ2504/10-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-Χ1Τ) απόφαση ένταξης της οριζόντιας πράξης «Βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης με εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 με κωδικό MIS 350366 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρόνο άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων στη γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο, μόνον για όσες θέσεις δεν καλύπτονται κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ειδικά για το εξάμηνο που επρόκειτο να αρχίσει την 16η Μαρτίου 2014, η παράταση κατά ασκούμενο είναι ανάλογη με το χρόνο καθυστέρησης της έναρξής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ