Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Αριθμ. οικ. 10952/2001 – ΦΕΚ Β 2353 – 20.09.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010), όπως ισχύει ως εξής:

1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε:

• Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.
Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου όπως λεπτομερώς ορίζεται στο Κεφ. 14 του παρόντος οδηγού.

2) Το κεφάλαιο 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», παράγραφος 3, τελευταίο εδάφιο, του οδηγού του προγράμματος, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, τροποποιείται ως εξής:
Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή 36 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.

3) Το κεφάλαιο 14.5 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», εδάφιο α & β, του οδηγού του προγράμματος, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, τροποποιείται ως εξής:
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσμίας των προβλεπόμενων 30 μηνών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση εξάμηνης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει καταβληθεί (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

4) Στη δεύτερη παρ. του υποκεφαλαίου 14.6 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου» του κεφαλαίου 14, η φράση «το αργότερο μέχρι ένα μήνα» διαγράφεται.

5) Το κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», παράγραφος 3, εδάφιο α, του οδηγού του προγράμματος, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, τροποποιείται ως εξής:

3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ΜΟ των θέσεων εργασίας των ετών 2009/2010 ή 2010/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Oικ. 11088/1164/1-10-2010 (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο υποβολής αιτημάτων παράτασης και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Σχετικές διατάξεις:

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012), άρθρο 1.
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/2013), άρθρο 1.
5. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013).
6. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26-6-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/4-7-2013).
7. Την με αριθμ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
8. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
9. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
10. Την με αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
11. Την με αριθμ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
12. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
13. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008).
14. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με αριθμ. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/ 19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του π.δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009).
17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 45 του Ν. 4155/2013 (Α΄ 120).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α).
19. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
20. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
21. Το π.δ. 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».
22. Το με αριθμ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
23. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010).
24. Την υπ’ αριθμ. 8395/823/15-7-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010).
25. Την υπ’ αριθμ. 8396/824/15-7-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
26. Την υπ’ αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
27. Την υπ’ αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010).
28. Την υπ’ αριθμ. 14348/1399/16-12-2010 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
29. Την υπ’ αριθμ. 804/47/25-1-11 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
30. Την υπ’ αριθμ. 8474/705/13-7-2011 απόφαση για «Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».
31. Την υπ’ αριθμ. 14751/3695/21-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης με θέμα “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013”», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011).
32. Την υπ’ αριθμ. 4891/583/4-5-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης με θέμα “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013”, όπως ισχύει», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012).
33. Την υπ’ αριθμ. 4897/596/4-5-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012).
34. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του ΕΣΠΑ 2007-2013.
35. Το υπ’ αριθμ. 3781/Β2/645/13-7-2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Προτεινόμενες τροποποιήσεις Οδηγών Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ με ΕΦΔ τη ΓΓΒ/Δνση ΜΜΕ».
36. Το υπ’ αριθμ. 6319/1613/A2/03-12-2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραμμάτων “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” και “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την από 05.12.2012 σχετική ηλεκτρονική επιστολή της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και την από 05.12.2012 σχετική ηλεκτρονική επιστολή της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ.
37. Το υπ’ αριθμ. 6435/1643/Α2/7-12-2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραμμάτων “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” και “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
38. Το υπ’ αριθμ. 4698/1163/Α2/4-7-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013”».
39. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.