Παράταση ισχύος παλαιών κωδικών TAXISnet χωρίς κλειδάριθμο μέχρι 31/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.:210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Δελτίο Τύπου

Παράταση ισχύος παλαιών κωδικών TAXISnet χωρίς κλειδάριθμο

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως η ισχύς των παλαιών κωδικών του TAXISnet, η οποία έληγε σήμερα 30/8/2013 παρατείνεται μέχρι 31/12 τρέχοντος έτους.

Η παράταση δίνεται για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών με δεδομένες τις τρέχουσες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Ε1 (λήξη 30/8/2013) καθώς και δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Ε9 (λήξη 15/9/2013).

Υπενθυμίζεται πως μέχρι το τέλος ισχύος των κωδικών οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να εκδώσουν νέους κωδικούς με χρήση του κλειδαρίθμου και την γνωστή διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες» και μετά «Εγγραφή Νέου Χρήστη».

Αριθμ. ΠΟΛ.1204 – ΦΕΚ Β 2226 – 10.09.2013
Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ.2574/Β΄/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
3. Το γεγονός ότι λόγω υπερβολικού φόρτου το ειδικό δίκτυο TAXISnet, καθιστούσε αδύνατη την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους, για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1916/9.12.2010), περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.
6. Την ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγή μας, περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
7. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079/26.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 985/30.03.2012), περί κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.
8. Τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1228/27.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3573/31.12.12) και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1094/30.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1072/30.4.2013) με τις οποίες παρατάθηκε διαδοχικά η ισχύς των κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέχρι την 30η Απριλίου 2013 και την 30η Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α΄249) και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1114/23.5.2013 (ΦΕΚ Β΄1266).
10. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2013 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών, από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα.
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Αυγούστου 2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ