Παράταση λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ έως 15-09-2016

ΝΟΜΟΣ 4262/2014 – ΦΕΚ Α 114 – 10.05.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 51
Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α 146) για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και η λειτουργία τους παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.