Παράταση προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας

Παράταση προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας

Παρατείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης 4000 μακροχρόνια ανέργων στην δημόσια υγεία

Αριθμ. οικ. 3284/59 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 86/24.01.2020
Τροποποίηση της με αριθ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α ́205).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:
Α. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις».

Β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής.
Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Φορείς Υποδοχής δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος».

Γ. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου του προηγούμενου εδαφίου, ο ωφελούμενος δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο ωφελουμένων του προγράμματος κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή άλλου οργάνου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή».

Δ. Η παράγραφος 12 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ των Φορέων Υποδοχής, των Ωφελούμενων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιλύεται βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν. 2690/1999, Α 45)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’3888) απόφαση, όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.