Παράταση συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 39 – 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες :
Τηλ. : 210 68.71.744
FAX : 210 68.71.790
Αθήνα, 21-11-2013

Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας

Γ32/ 164 /οικ. 37138 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :

1. Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
2. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3. Υγειονομικά Κέντρα & λοιπές Υπηρεσίες
Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ
4. Περιφερειακές Δ/νσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων
Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Μακεδονίας 8 -Τ.Κ.10433 -Αθήνα

2. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων-Δ/νση Διοικητικού
Μάρνη 22 – 10433 – Αθήνα
3. Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Εξυπηρέτησης Συστημάτων
Παπαδιαμαντοπούλου 87
Τ.Κ. 11527 -Ζωγράφου

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών ΕΟΠΥΥ »

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4208/13 (ΦΕΚ 252/18-11-2013 τ.Α):

«1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ, παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση μέχρι τις 31.12.2013.

2. Οι λήξασες, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος εντός του έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συμβάσεις μίσθωσης έργου των ιατρών των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του ΕΟΠΥΥ  και όχι ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισμού.

3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α 48), όπως ισχύει, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 8 περίπτωση α’ του άρθρου 19 του ν. 3846/2010, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, δεν
εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α 134) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α 206)».

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, καλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων να καλέσουν ΑΜΕΣΑ τους ιατρούς – οδοντιάτρους, που είχαν υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης έργου και έληξαν εντός του έτους 2013, να υπογράψουν τη σχετική παράταση σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Επίσης να καλέσουν τους ιατρούς των ενταχθέντων κλάδων στον ΕΟΠΥΥ, από το ΕΤΑΑ και τον ΟΠΑΔ, οι οποίοι είχαν συμβάσεις μίσθωσης έργου που έληξαν το έτος 2012 και αυτές που έληξαν εντός του έτους 2013, μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4208/13, να υπογράψουν τη σχετική παράταση σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι εν λόγω ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του ΕΟΠΥΥ και όχι ως ελεγκτές ιατροί.

Οι ιατροί που επιθυμούν να υπογράψουν την παράταση των συμβάσεων, θα υποβάλουν προηγουμένως στην υπηρεσία:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86:

α) Ότι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. και σε περίπτωση που θα καταλάβουν στο μέλλον θα υποβάλουν έγγραφη δήλωση.

β) Ότι δεν απασχολούνται σε ιδιωτικές Κλινικές ή Εργαστήρια που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

γ) Ότι δεν είναι μέτοχοι κλινικών ή εργαστηρίων, ούτε η σύζυγός τους ούτε τα τέκνα τους.

δ) Ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη από οιονδήποτε φορέα.

ε) Ότι δεν έχουν απολυθεί από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος

στ) Ότι έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ

Β) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

Το πρωτότυπο αυτής θα σταλεί στη Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, ένα αντίγραφο θα σταλεί στα αντίστοιχα τμήματα μισθοδοσίας των φορέων από τους οποίους προέρχονται οι ιατροί, ένα θα παραμείνει στη Μονάδα και ένα αντίγραφο θα δοθεί στο συμβαλλόμενο ιατρό / οδοντίατρο.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι ιατροί / οδοντίατροι, με την υπογραφή της σύμβασης θα αναλαμβάνουν αυθημερόν υπηρεσία.

Συν/να: 1 φύλλο
(Υπόδειγμα Σύμβασης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4208/2013

Στην ……………………………………. (έδρα) , σήμερα ………. -………-………. 2013,
μεταξύ των:
Α) κ. ……………………………………………………Διευθυντ………. τ…. Μονάδος του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ …………………………………………που ενεργεί σύμφωνα με το
Γ32/……./οικ…………./… -11 -2013 έγγραφο του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252/18-11-2013-τ. Α΄)
Β) του/της κ. ……………………………………………………………………………………
Ιατρού / οδοντιάτρου …………………………………………………………………
κατοίκου ………………………………………………………, με Α.Φ.Μ ……………………
Α.Μ.Κ.Α ……………………………………….. και αριθμό μητρώου Τ.Σ.Α.Υ…………………
και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και με δεδομένο ότι ο ιατρός / οδοντίατρος, επιθυμεί να συνεχίσει
το έργο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών,
Συμφώνησαν,
την παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου που έληξε, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός /
οδοντίατρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως θεραπευτής ιατρός/ οδοντίατρος του ΕΟΠΥΥ, με
την ίδια αμοιβή όπως οριζόταν από τη σύμβαση που έληξε και για χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσης έως τις 31-12-2013, ημερομηνία κατά την οποία
λήγει αυτοδικαίως, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και διαδικασίες.

Η παρούσα σύμβαση δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.
164/2004 (Α’ 134) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), συντάσσεται δε αυτή εις τετραπλούν.

Το πρωτότυπο αυτής θα σταλεί στη Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ένα αντίγραφο θα σταλεί στα αντίστοιχα τμήματα
μισθοδοσίας των φορέων από τους οποίους προέρχονται οι ιατροί, ένα θα παραμείνει στη
Μονάδα και ένα αντίγραφο θα δοθεί στο συμβαλλόμενο ιατρό/ οδοντίατρο.

Ο ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΣ                                                                      Ο / Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………….
ΙΑΤΡΟΣ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ