Πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ 2014-2019

Αριθμ. 41179 – ΦΕΚ B 2970 – 04.11.2014

Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) α βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019

Καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, για τη δημοτική περίοδο 2014−2019