Ο αναπτυξιακός νόμος 4635/2019 με τίτλο Επενδύω στην Ελλάδα

Ο αναπτυξιακός νόμος 4635/2019 με τίτλο Επενδύω στην Ελλάδα

Σκοπός του νόμου 4635/2019 είναι η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Νόμος 4635/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 167/30.10.2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A 66) (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α΄ 81)

Άρθρο 2

Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4399/2016

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Άρθρο 4
Ορισμός

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα

Άρθρο 6
Παραχώρηση πρόσβασης
σε γεωχωρικά δεδομένα

Άρθρο 7
Νομική δεσμευτικότητα

Άρθρο 8
Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής

Άρθρο 9
Τελική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 10
Εθνικό Μητρώο Υποδομών

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Άρθρο 11
Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 12
Διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 13

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
«ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 14

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 15

Άρθρο 16
Είσπραξη οφειλόμενου ανταλλάγματος
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 17
Δασικοί συνεταιρισμοί

Άρθρο 18
Απόδοση εσόδων σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 19

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA

Άρθρο 20
Ορισμοί

Άρθρο 21
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά

Άρθρο 22
Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Άρθρο 23
Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας

Άρθρο 24
Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης

Άρθρο 25
Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών

Άρθρο 26
Συνεγκατάσταση – από κοινού χρήση ευκολιών

Άρθρο 27
Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 28
Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

Άρθρο 29
Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών

Άρθρο 30
Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας

Άρθρο 31
Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών)

Άρθρο 32
Πάρκα κεραιών εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 33
Έλεγχοι

Άρθρο 34
Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου

Άρθρο 35
Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Άρθρο 36
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)

Άρθρο 37
Κυρώσεις

Άρθρο 38
Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 41
Κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών Κεραιών

Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4070/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Άρθρο 43
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Άρθρο 44
Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 45
Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 46
Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων

Άρθρο 47
Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας

Άρθρο 49
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 50
Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 51
Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 52
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 53
Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 54
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Άρθρο 55
Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 56
Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 57
Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 58
Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών

Άρθρο 59
Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Άρθρο 60
Αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 61
Άρση αβεβαιότητας των αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 62
Ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 63
Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ

Άρθρο 64
Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 65
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Άρθρο 66
Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

Άρθρο 67
Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία

Άρθρο 68
Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69
Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Άρθρο 70
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019

Άρθρο 71
Παράταση του άρθρου 50 του ν. 4569/2018

Άρθρο 72
Παράταση διάρκειας σύμβασης

Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων

Άρθρο 74
Ρυθμίσεις Επιλογής Προϊσταμένων ΕΦΚΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 75
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος

Άρθρο 76
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), ψηφιακή δικογραφία

Άρθρο 78
Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 79
Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Άρθρο 80
Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 81
Σύμβαση μελέτης / κατασκευής

Άρθρο 82
Συμβάσεις παραχώρησης

Άρθρο 83
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Άρθρο 84
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 85
Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Ορισμοί

Άρθρο 86
Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες ΓΕΜΗ

Άρθρο 88
Εποπτεία ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Άρθρο 89
Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ

Άρθρο 90
Εγγραφή στο ΓΕΜΗ – Λήψη Αριθμού ΓΕΜΗ

Άρθρο 91
Διαλειτουργικότητα ΓΕΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 92
Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 93
Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας

Άρθρο 94
Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 95
Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής

Άρθρο 96
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

Άρθρο 99
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών

Άρθρο 100
Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών

Άρθρο 101
Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 102
Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 103
Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας

Άρθρο 104
Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας

Άρθρο 105
Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 106
Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων

Άρθρο 107
Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 108
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές

Άρθρο 109
Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 110
Έννομη προστασία

Άρθρο 111
Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 112
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις

Άρθρο 113
Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 114
Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 115

Άρθρο 116

ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 117
Ζητήματα Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 118
Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 119
Ορισμοί

Άρθρο 120
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Άρθρο 121
Διάρκεια προγραμματικής περιόδου

Άρθρο 122
Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ

Άρθρο 123
Κατάρτιση του ΕΠΑ

Άρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ

Άρθρο 125
Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ (ΤΠΑ και ΠΠΑ)

Άρθρο 126
Αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ

Άρθρο 127
Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή

Άρθρο 128
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ

Άρθρο 129
Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ και των έργων τους

Άρθρο 130
Ειδικά Προγράμματα

Άρθρο 131
Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ

Άρθρο 132
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ

Άρθρο 133
Υλοποίηση και πληρωμή των έργων του ΕΠΑ

Άρθρο 134
Τεχνική Βοήθεια

Άρθρο 135
Πληροφοριακό Σύστημα

Άρθρο 136
Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ

Άρθρο 137
Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ

Άρθρο 138
Κρατικές ενισχύσεις

Άρθρο 139
Μεταβατική περίοδος

Άρθρο 140
Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 141
Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Άρθρο 142
Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων

Άρθρο 143
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Άρθρο 144
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 145
Τροποποίηση Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Άρθρο 146

ΜΕΡΟΣ Κ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 147
Τροποποίηση του β.δ. 748/1966

Άρθρο 148
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005

Άρθρο 149
Τροποποίηση του ν. 4072/2012

Άρθρο 150
Τροποποίηση του ν. 3299/2004

Άρθρο 151
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Άρθρο 152
Τροποποίηση του ν. 4548/2018

Άρθρο 153
Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ)

Άρθρο 154
Διατάξεις για το Ελληνικό

Άρθρο 155
Ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ

Άρθρο 156
Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές

Άρθρο 157
Τροποποιήσεις των νόμων 4339/2015, 2664/1998, 2328/1995, 1746/1988

Άρθρο 158
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή

Άρθρο 159
Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων

Άρθρο 160
Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 161
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018

Άρθρο 162
Αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Άρθρο 163
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 164
Τροποποίηση του ν. 4478/2017 (Α΄ 91)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 165
Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης

Άρθρο 166
Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020

Άρθρο 167
Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία

Άρθρο 168
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

Άρθρο 169
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 170
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 171
Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 172
Αναστολή ισχύος του π.δ. 62/2019

Άρθρο 173
Τροποποίηση του ν. 4249/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Άρθρο 174
Τροποποιήσεις του ν. 4622/2019

Άρθρο 175
Τροποποίηση του ν. 4440/2016

Άρθρο 176
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 177
Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 178
Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 61
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού
1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.».

Άρθρο 179
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 180
Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Άρθρο 181
Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 182
Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα αιρετών

Άρθρο 183
Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)

Άρθρο 184
Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων

Άρθρο 185
Βαθμολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)

Άρθρο 186
Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων

Άρθρο 187
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 188
Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 4002/2011

Άρθρο 189
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011

Άρθρο 190
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011

Άρθρο 191
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4002/2011

Άρθρο 192
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011

Άρθρο 193
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011

Άρθρο 194
Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011

Άρθρο 195
Αντικατάσταση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011

Άρθρο 196
Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4002/2011

Άρθρο 197
Αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011

Άρθρο 198
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011

Άρθρο 199
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011

Άρθρο 200
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011

Άρθρο 201
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011

Άρθρο 202
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001

Άρθρο 203
Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 204
Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Άρθρο 205
Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης

Άρθρο 206
Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 207
Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 208
Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε.

Άρθρο 209
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002

Άρθρο 210
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

Άρθρο 211
Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 212
Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 213
Θέματα Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Άρθρο 214
Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Άρθρο 215
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Άρθρο 216
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)

Άρθρο 217
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 (Α΄ 35)

Άρθρο 218
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (Α΄ 66)

Άρθρο 219
Τροποποίηση του ν. 4399/2016

Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Άρθρο 221
Ρύθμιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ

Άρθρο 222
Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Άρθρο 223
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων

Άρθρο 225
Διατάξεις για Επιμελητήρια

Άρθρο 226
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

Άρθρο 227
Τροποποίηση του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Άρθρο 228
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Άρθρο 229
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.

Άρθρο 230
Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

Άρθρο 231
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ

Άρθρο 232
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 233
Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Άρθρο 234
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 235
Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 236
Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 237
Ενδιάμεσοι φορείς

Άρθρο 238
Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 112 του ν. 4497/2017 επεκτείνεται

Άρθρο 239
Η προθεσμία του άρθρου 89 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) παρατείνεται μέχρι 31.12.2019

Άρθρο 240
Όλες οι διοικητικές κυρώσεις για τις υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στον Δήμο Αίγινας, αναστέλλονται μέχρι και τις 31.12.2019. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) παρατείνεται μέχρι 31.12.2019.

Άρθρο 241
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

 

Νόμος 4635/2019ΦΕΚ Τεύχος A 167/30.10.2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.