Ποικιλίες αμπέλου. Εθνικός κατάλογος ποικιλιών αμπέλου

Αριθμ. 1847/60594 – ΦΕΚ B 1599 – 07.06.2016
Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου και η διαδικασία εγγραφής τους στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου