Νόμος 4647/2019. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας

Νόμος 4647/2019. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας

Νόμος 4647/2019ΦΕΚ Τεύχος A 204/16.12.2019
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48)

Άρθρο 3
Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 4
Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης / τοποθέτησης
Άρθρο 5
Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
1. Η μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν.4486/2017 (Α΄ 115) καθώς, και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, με ενεργές συμβάσεις για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020 ανέρχεται στα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.
2. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μηνιαίας αποζημίωσης, η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης, σε κάθε οικογενειακό ιατρό ή ασκούντα καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, με ανώτατο όριο τα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.
3. Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του ορίζει κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη χορήγηση της μηνιαίας αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020, ιδίως ως προς τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης αναδρομικά για τους ήδη παρελθόντες μήνες απασχόλησης, τον προσδιορισμό των δικαιούχων και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα.

Άρθρο 6
Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ)

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161)

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161)

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105)

Άρθρο 10
Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α΄43)

Άρθρο 12
Τροποποίηση του ν. 4238/2014 (Α΄38)

Άρθρο 13
Παράταση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Άρθρο 14
Ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 15
Στελέχωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 16
Επίδομα θέσης ευθύνης στον Διοικητή και στους Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 17
Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

Άρθρο 18
Θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 (Α΄ 61)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)

Άρθρο 21
Κατάργηση της υπ’ αριθ. 4Κ/2019 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 9)
Η υπ’ αριθ. 4Κ/2019 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 9) για την πλήρωση θέσεων προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» – «Enterprise Greece» καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 24
Ρύθμιση ζητημάτων ναυτιλιακών καυσίμων

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184)

Άρθρο 26
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 27
Αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.)

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113)

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16)

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 και άλλων διατάξεων

Άρθρο 32
Άδειες λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG)

Άρθρο 33
Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»
Άρθρο 34
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)

Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134)

Άρθρο 37
Εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 38
Παράταση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 39
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) όπως ισχύει, η ημερομηνία 31.12.2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31.5.2020, προστίθεται παράγραφος 3 και το άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31.5.2020.

3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σ’ αυτή, μέχρι την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.»

Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για το Σ.ΕΠ.Ε.

Άρθρο 41
Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 45
Επείγουσες ρυθμίσεις Ο.Τ.Α.

Άρθρο 46
Παρατάσεις προθεσμιών

Άρθρο 47
Άμισθοι αντιδήμαρχοι

Άρθρο 48
Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον

Άρθρο 49
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 50
Τροποποίηση του ν. 4626/2019 (Α΄ 141)

Άρθρο 51
Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη

1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.

2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 52
Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας
1. α) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), όπως αυτά προστέθηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), αντικαθίστανται ως εξής:
«Μέχρι τις 22 Μαΐου 2020, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά τις 22 Μαΐου 2020, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).»
β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 23 Μαΐου 2019.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 (Α΄160) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειας τους.
β) Η ανωτέρω απαίτηση της τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών επαγγελματικών σκαφών αναστέλλεται έως 30.09.2021, για όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος δέκα (10) μέτρων και άνω. Οι άδειες των εν λόγω αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών που τυχόν δεν έχουν ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020.
γ) Άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων που δεν ανανεώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020, εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του ΥΠΑΑΤ, από τις 01.10.2019 έως και τις 15.3.2020.
δ) Κατά παρέκκλιση της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές από 1.10.2019 έως και 10.4.2020 για τα αλιευτικά σκάφη της περίπτωσης γ΄ που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.
ε) Οι άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που δεν ανανεώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τη 10η.04.2020.»

Άρθρο 53
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις – Νομική μορφή

Άρθρο 54
Προϋποθέσεις αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 55
Αντιπροσωπευτικότητα Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 56
Διαδικασία Αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 57
Χρηματοδότηση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 58
Εξουσιοδοτική – Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019

Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4607/2019

Άρθρο 61
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4399/2016

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 64
Τροποποίηση του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)

Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190)
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) αντικαθίσταται ως εξής: «Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198)

Άρθρο 68
Υπεκμίσθωση χώρων Ε.Μ.Σ.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 69
Τροποποίηση του ν. 4495/2017 (Α΄167)

Άρθρο 70
Ρυθμίσεις σχετικά με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

Άρθρο 71
Τροποποίηση του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4512/2018

Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

 

Νόμος 4647/2019ΦΕΚ Τεύχος A 204/16.12.2019
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις