Πλήρωση θέσεων του τομέα Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας από ιδιώτες

Πλήρωση θέσεων ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας από ιδιώτες

Για λόγους υπηρεσιακούς και κατ΄ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος, ως περιγράφεται στη (θ)σχετική, την κάλυψη κατά προτεραιότητα των ακόλουθων, ανά Υπηρεσία, Κατηγορία καιΕιδικότητα, τριάντα επτά θέσεων, από τους υποψήφιους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων τουτομέα Υγειονομικού που θα περιληφθούν στον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ

Η προκήρυξη