Ποιοι και πως θα προσληφθούν στην Δικαστική Αστυνομία

Ποιοι και πως θα προσληφθούν στην Δικαστική Αστυνομία και ποια είναι η διαδικασία για την πλήρωση των οργανικών θέσεων

 

Αριθμ. 19943 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 2556/19.04.2023
Εισαγωγική εκπαίδευση προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τόπος εκπαίδευσης
1. Η εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τους υπαλλήλους του πολιτικού τομέα.
2. Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, ανά την Επικράτεια.

Άρθρο 2
Σκοπός εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στη λήψη της κατάλληλης και εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, στην καλλιέργεια υπηρεσιακής συνοχής και συναίσθησης του καθήκοντος και στην αναβάθμιση των ψυχικών και πνευματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας, ανά ειδικότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντά τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια εκπαίδευσης
1. Η εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας είναι τετράμηνης διάρκειας, ενώ, κατά τους δύο τελευταίους μήνες, πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων, δύνανται αυτοί να κατανέμονται και να εκπαιδεύονται σε περισσότερες της μίας εκπαιδευτικής περιόδου κάθε εκπαιδευτικής σειράς.
2. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πραγματοποιείται σε χρόνο που δεν διαταράσσεται η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Αστυφυλάκων.

Άρθρο 4
Μαθήματα – πρόγραμμα εκπαίδευσης
1. Στους υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:
α. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
β. Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα
γ. Αρμοδιότητες, Δεοντολογία, Κανονισμός Λειτουργίας
δ. Δικαστική Ψυχολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία.

2. Στους υπαλλήλους του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:
α. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
β. Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα
γ. Αρμοδιότητες, Δεοντολογία, Κανονισμός Λειτουργίας
δ. Μέτρα ασφαλείας – Εκρηκτικοί μηχανισμοί
ε. Πρώτες Βοήθειες
στ. Πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης.
ζ. Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία
η. Οπλοτεχνική – Σκοποβολή.
3. Το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης ανά τομέα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4963/2022 και σε αυτό καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και ο φορέας προέλευσης των διδασκόντων, η διδακτέα ύλη και ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε μάθημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία περί τούτου λεπτομέρεια.
4. Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται ομοίως από τους υπεύθυνους εκπαίδευσης ανά τομέα.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση εκπαίδευσης – αξιολόγηση
1. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους.
2. Οι εκπαιδευόμενοι του πολιτικού τομέα αξιολογούνται με βαθμολόγηση των γνώσεων, ύστερα από γραπτή δοκιμασία (τεστ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής σε είκοσι (20) τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε μάθημα στην ύλη των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των τεσσάρων (4) μαθημάτων αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας.
3. Οι εκπαιδευόμενοι του αστυνομικού τομέα αξιολογούνται:
α. Με βαθμολόγηση των γνώσεων, ύστερα από γραπτή δοκιμασία (τεστ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής σε είκοσι (20) τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε μάθημα με α/α α’ έως στ’ του άρθρου 5 στην ύλη των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων. Ο μέσος όρος των έξι (6) βαθμών αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας.
β. Με βαθμολόγηση των δεξιοτήτων τους, κατόπιν πρακτικής δοκιμασίας στα μαθήματα της Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας και Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.
Ειδικότερα, ο βαθμός καταχωρείται σε ενιαίο έντυπο και προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των επιμέρους τεσσάρων (4) γνωστικών αντικειμένων Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής και Σκοποβολής, συνεκτιμώντας την επίδοση κατά την αντιμετώπιση εικονικών περιστατικών, τη συμμετοχή τους σε λοιπές πρακτικές εφαρμογές (όπως λύση – αρμολόγηση όπλων, τεχνικές αυτοάμυνας), τη φυσική αντοχή, τη σκοπευτική ικανότητα, την ικανότητα προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες της αποστολής.
4. Οι βαθμοί υπολογίζονται μέχρι χιλιοστού μονάδας σε κλίμακα βαθμολογίας από το 0 μέχρι το 20.

Άρθρο 6
Προσδιορισμός επίδοσης
1. Ο βαθμός της τελικής επίδοσης των εκπαιδευομένων του πολιτικού τομέα προκύπτει από τον μέσο όρο των τεσσάρων (4) βαθμών της γραπτής δοκιμασίας, ενώ του αστυνομικού τομέα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών της γραπτής και πρακτικής δοκιμασίας.
2. Η τελική επίδοση προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας και καθορίζει και τη σειρά εξόδου από την οικεία Σχολή.
3. Αν προκύψει ισοβαθμία μέχρι χιλιοστού της μο-νάδας σε δύο ή περισσότερους εκπαιδευόμενους, αρχαιότερος στον αστυνομικό τομέα θεωρείται εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό κατά σειρά προτεραιότητας στην πρακτική δοκιμασία, ενώ στον πολιτικό τομέα θεωρείται εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας ο αρχαιότερος αναδεικνύεται με κλήρωση, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4. Η βαθμολογία των ως άνω επιδόσεων διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας και λαμβάνεται υπόψη για την κρίση περί μονιμοποίησης ή απόλυσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4963/2022.

Άρθρο 7
Αποτελέσματα εκπαίδευσης
1. Επιτυχών θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που, στο τέλος της εκπαίδευσής του, συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας 10 σε κάθε βαθμολόγηση της πρακτικής και γραπτής δοκιμασίας για τον αστυνομικό τομέα και βάση βαθμολογίας 10 σε κάθε βαθμολόγηση της γραπτής δοκιμασίας για τον πολιτικό τομέα.
2. Επανεξεταστέος για τον αστυνομικό τομέα, θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας 10 ανά μάθημα, σε κάθε βαθμολόγηση της πρακτικής και γραπτής δοκιμασίας. Ο δεύτερος βαθμός, κατ’ είδος εξέτασης, προστίθεται στον πρώτο κάτω της βάσης βαθμό και εξάγεται ο μέσος όρος επανεξέτασης. Επανεξεταστέος για τον πολιτικό τομέα, θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας 10 ανά μάθημα, στη γραπτή δοκιμασία. Η επανεξέταση και για τους δύο τομείς πραγματοποιείται μόνο μία φορά και σε κάθε επανεξεταστέο δίδεται μία ευκαιρία επαναβαθμολόγησης ανά μάθημα.
3. Αποτυχών θεωρείται για τον αστυνομικό τομέα ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος συγκεντρώνει βαθμό επανεξέτασης για κάθε είδους βαθμολόγηση κάτω της βάσης 10 ανά μάθημα, ενώ για τον πολιτικό τομέα ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος συγκεντρώνει βαθμό επανεξέτασης κάτω της βάσης 10 ανά μάθημα.

Άρθρο 8
Πίνακες Αποτελεσμάτων – Έξοδος από τη Σχολή
1. Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης ανά τομέα καταρτίζουν ενιαίο πίνακα κατά σειρά επιτυχίας, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε εκπαιδευόμενου.
2. Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει την τελική κατάταξή τους και καθορίζει την αρχαιότητά τους. Για τους αποτυχόντες καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας.
3. Στους σπουδαστές, που αποφοιτούν ευδόκιμα, επιδίδεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διάρκεια φοίτησης και ο τελικός χαρακτηρισμός επίδοσης. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους υπεύθυνους εκπαίδευσης ανά τομέα.

Άρθρο 9
Εκπαιδευτικό προσωπικό – αποζημίωση
1. Η διδασκαλία του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας θα παρέχεται κυρίως από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθηγητές πανεπιστημίου και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ελληνική Αστυνομία, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και οι λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου παρέχουν το αναγκαίο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης. Ειδικά, η εκπαίδευση του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στην Οπλοτεχνική – Σκοποβολή πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3169/2003 (Α’ 189).
2. Η επιλογή των διδασκόντων γίνεται με απόφαση του υπευθύνου ανά τομέα εκπαίδευσης, ύστερα από υπόδειξη του διδάσκοντος από το αρμόδιο όργανο του φορέα προέλευσής του.
3. Καθορίζεται αποζημίωση για κάθε ώρα θεωρητικής – πρακτικής διδασκαλίας κατά κατηγορία, ως εξής:
α. Μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού Πανεπιστημίων – δικαστικοί λειτουργοί: σαράντα πέντε ευρώ (41,00 €)
β. Κατηγορία διδακτικού προσωπικού που αποτελείται από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας: είκοσι επτά ευρώ (20,00 €).
γ. Λοιποί δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι: είκοσι ευρώ (20,00 €).
4. Επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών καταβολής της αποζημίωσης, απαιτούνται:
α. απόσπασμα απόφασης επιλογής του διδάσκοντα.
β. κατάσταση πληρωμής της αποζημίωσης. Η πληρωμή της αποζημίωσης και οι κρατήσεις επί αυτής ενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και καταβάλλονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος, του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 10
Υπεύθυνος εκπαίδευσης – αποζημίωση
1. Για την εισαγωγική εκπαίδευση του πολιτικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος εκπαίδευσης ορίζεται Εισαγγελικός Λειτουργός με τον βαθμό του Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα Εφετών μεταξύ των υπηρετούντων στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, καθώς και ο νόμιμος αναπληρωτής του, με πράξη του Διευθύνοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4938/2022, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου 15ημέρου έκαστου δικαστικού έτους.
2. Για την εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος εκπαίδευσης ορίζεται ένας Αστυνομικός Διευθυντής ή Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α’ της Ελληνικής Αστυνομίας και ο νόμιμος αναπληρωτής του, που ορίζεται με διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός του δευτέρου 15μέρου του μηνός Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
3. Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης αμείβονται με μηνιαία πάγια αποζημίωση, ύψους διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€) και παράλληλη κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 11
Δαπάνες εκπαίδευσης
1. Πάσης φύσεως δαπάνες της εκπαίδευσης του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας καλύπτονται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2. Ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της παρούσας, ορίζονται τα εξής:
i) Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
ii) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο ΚΑΕ
ii) ο φορέας του οποίου βαρύνεται ο προϋπολογισμός
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ)
v) το δικαιούμενο ποσό
vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος
vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό
viii) η αρμόδια ΔOY του δικαιούχου

Άρθρο 12
Ρύθμιση λεπτομερειών
Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπευθύνων ανά τομέα εκπαίδευσης.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Ποιοι μπορούν να προσληφθούν στην Δικαστική Αστυνομία και ποια είναι η διαδικασία για την πλήρωση των οργανικών θέσεων που συστήνονται

Με τις διατάξεις του νόμου 4963/2022 συστήνεται η Δικαστική Αστυνομία και καθορίζεται η διαδικασία της πλήρωσης των θέσεων που συστήνονται

Νόμος 4963/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 149/30.07.2022
Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 15
Πλήρωση θέσεων

Ο προγραμματισμός για την πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε ετήσια βάση. Προς τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποβάλλει πρόταση μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, μετά από γνώμη των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΒΑΘΜΟΙ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 16
Σύσταση οργανικών θέσεων

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, συστήνονται ή καταργούνται οργανικές θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τη στελέχωση του πολιτικού και αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Άρθρο 17
Βαθμοί υπαλλήλων πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Οι θέσεις του προσωπικού του πολιτικού τομέα κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμούς, ως ακολούθως:
α) Βαθμός Α’,
β) Βαθμός Β’,
γ) Βαθμός Γ΄,
δ) Βαθμός Δ΄.
Ο κατώτερος βαθμός είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α’.

2. Εισαγωγικός βαθμός είναι ο βαθμός Δ΄. Ειδικά, για τους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς με την ειδικότητα, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό διαρκεί υποχρεωτικά τρία (3) τουλάχιστον συναπτά έτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο διάστημα.

3. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά ενιαίες. Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (A΄26)].

Άρθρο 18
Βαθμοί υπαλλήλων αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Οι βαθμοί του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας καθορίζονται ιεραρχικά, ως εξής:
α) Αστυνόμος Δικαστικής Αστυνομίας
β) Αρχιφύλακας Δικαστικής Αστυνομίας
γ) Υπαρχιφύλακας Δικαστικής Αστυνομίας
δ) Φρουρός Δικαστικής Αστυνομίας.

2. Αξιωματικοί της Δικαστικής Αστυνομίας είναι οι Αστυνόμοι Δικαστικής Αστυνομίας. Οι Αστυνόμοι Δικαστικής Αστυνομίας ασκούν, κυρίως, καθήκοντα Προϊσταμένου του Αστυνομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και Προϊσταμένου περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα.

3. Εισαγωγικός βαθμός του Αστυνομικού Τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ο Φρουρός Δικαστικής Αστυνομίας και καταληκτικός βαθμός είναι ο βαθμός του Αστυνόμου Δικαστικής Αστυνομίας. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ εισαγωγικός βαθμός είναι αυτός του Υπαρχιφύλακα Δικαστικής Αστυνομίας. Για κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, εισαγωγικός βαθμός είναι αυτός του Αρχιφύλακα Δικαστικής Αστυνομίας, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό διαρκεί υποχρεωτικά τρία (3) τουλάχιστον συναπτά έτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο διάστημα.

Άρθρο 19
Θέσεις ανά κατηγορία – Τυπικά προσόντα

1. Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ είναι εκείνες, για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 50/2001 (A΄ 39).

2. Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 50/2001.

3. Θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται, επίσης: α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α’ 149), β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, δ) κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α’ 178), ε) κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α’ 14), 84/1986 (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986 (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β’ 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 50/2001.

5. Ειδικώς για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες.

6. Για την απόδειξη της απαιτούμενης στις παρ. 4 και 5 γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών εφαρμόζονται η παρ. 6 του άρθρου 26 και το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 20
Προκήρυξη του διαγωνισμού

1. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) ο αριθμός των προς πλήρωση οργανικών θέσεων για την Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή ανά περιφερειακή υπηρεσία, β) ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανά τομέα, γ) ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, δ) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, καθώς και ε) ο κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.
Οι προκηρύξεις εγκρίνονται από την Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

2. Με αποφάσεις της επιτροπής της περ. α) του άρθρου 22, καθορίζονται το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν απέχει λιγότερο από τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της προκήρυξης. 3. Οι αποφάσεις των επιτροπών του άρθρου 22 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δημοσιοποιούνται και με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 21
Αιτήσεις συμμετοχής Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας, επισυνάπτοντας σε αυτή τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων.

2. Οι γραμματείες των δικαστηρίων αποστέλλουν αμελλητί τις αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην επιτροπή της περ. α) του άρθρου 22. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζει τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επικουρούν την ως άνω επιτροπή κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η επιτροπή, που επικουρείται από τους ως άνω υπαλλήλους, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων, προβαίνει σε αναστημομέτρηση όπου απαιτείται και καταρτίζει για κάθε κατεύθυνση πίνακες τόσο των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό όσο και εκείνων που αποκλείονται. Οι πίνακες αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην ιστοσελίδα αυτού.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών και σωματικών δεξιοτήτων του υποψηφίου που δεν τον καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης περιλαμβάνεται και η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης

 

ΠΔ 31/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 63/15.03.2023
Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης