Πολεμικό Ναυτικό Δ ΕΣΣΟ 2021. Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη

Πολεμικό Ναυτικό Δ ΕΣΣΟ 2021. Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη

Μέσω taxisnet η κατάταξη των στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό

 

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΝ Φ.421.1/171/311357/Σ.372/20 Οκτ 21/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 Δ΄ ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2021) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 Δ΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του

 

Υποχρεωτική υποβολή σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού Covid-19 για τους υπόχρεους κατάταξης Νοεμβρίου

1. Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης της νόσου Covid-19, οι υπόχρεοι για κατάταξη με τη 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και 2021 Δ΄ΕΣΣΟ για Πολεμικό Ναυτικό (Νοέμβριος 2021), υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού covid-19, σαράντα οχτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, πριν την ημερομηνία κατάταξής τους.

2. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας [Άρθρο 3 ν.4790/2021 (Α΄ 48) και άρθρο 13 ν.4812/2021 (Α΄ 110)].

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 08 Νοεμβρίου 2021: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας.

β. Η 09 Νοεμβρίου 2021: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

γ. Η 15 Νοεμβρίου 2021: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.

δ. Η 17 Νοεμβρίου 2021: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

ε. Η 18 Νοεμβρίου 2021: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

  

στ. Κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:
(α) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του εσωτερικού.
(β) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα εξωτερικού.

(2) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ε της παρούσας, εντός πενθημέρου από της έκδοσης της απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

(3) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ζ της παρούσας, εντός δεκαημέρου από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξής τους.

(4) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1η της παρούσας, εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

(5) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ι της παρούσας, εντός δεκαημέρου από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του (στ) σχετικού.

(6) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ιδ της παρούσας, την ημερομηνία την οποία δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησης τους στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του (ζ) σχετικού.

4. Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και την 18 Νοεμβρίου 2021 να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (στ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 3στ και την παράγραφο 5 της παρούσας.

5. Οι καλούμενοι για κατάταξη, εάν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, να κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α) σχετικού, εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξης τους, χωρίς συνέπειες.

 

Η Πρόσκληση Στρατευσίμων 2021 Δ΄/ΕΣΣΟ