Αλλαγή στο μπλε τιμολόγιο σταθερής χρέωσης ρεύματος

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10469/192 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 742/31.01.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/21.11.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού τιμολογίου της παρ. 2 του άρθρου 138Α του ν. 4951/2022 – Επισήμανση Προϊόντων Προμήθειας και Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 6600).

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ H ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/21.11.2023 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/21.11.2023 υπουργικής απόφασης

Η παρ. 1 του άρθρου 4 «Τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Προμηθευτές επισημαίνουν κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις «Σημάνσεις Διαφάνειας» του δεύτερου εδαφίου. Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε, το Ειδικό Τιμολόγιο με χρώμα πράσινο, τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί. Προϊόντα, τα οποία φέρουν μεικτά χαρακτηριστικά των ανωτέρω κατηγοριών εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας με χρώμα κίτρινο.

Οι Σημάνσεις Διαφάνειας του δευτέρου εδαφίου αποτυπώνονται διακριτά στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού κατανάλωσης, και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώριση του τελικού πληρωτέου ποσού, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του και τις προωθητικές ενέργειες.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/21.11.2023 υπουργικής απόφασης

Η παρ. 2 του άρθρου 5 «Ζητήματα ενημέρωσης των Καταναλωτών και λεπτομέρειες εφαρμογής» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα κατανάλωσης, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που της έχουν κοινοποιήσει οι προμηθευτές, οι οποίες εφαρμόζονται στο Ειδικό Τιμολόγιο (χρώμα πράσινο). Στην περίπτωση ύπαρξης εκπτώσεων, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό των εκπτώσεων, καθώς και η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα ανάλογα με την διάρκεια του εκάστοτε Προϊόντος Προμήθειας και έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα κατανάλωσης για κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκτός του Ειδικού Τιμολογίου, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που της έχουν κοινοποιήσει οι προμηθευτές.
Στην περίπτωση ύπαρξης εκπτώσεων, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό των εκπτώσεων, καθώς και η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση για κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο άρθρο 5 προστίθεται έκτη παράγραφος ως εξής:

«6. Η προσφερόμενη από τον Προμηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας σε Μικρό Πελάτη ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή, εκτός αν ο Μικρός Πελάτης αιτείται ή/και συναινεί στη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας για μικρότερο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013)».

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης