Πως χορηγείται η άδεια πατρότητας στους άνδρες Λειτουργούς του ΝΣΚ

Πως χορηγείται η άδεια πατρότητας στους άνδρες Λειτουργούς του ΝΣΚ

 

Αριθμ. απόφ. 38 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 384/03.02.2022
Χορήγηση άδειας πατρότητας στους άνδρες Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Κάθε άνδρας Λειτουργός του Ν.Σ.Κ. δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: α) είτε να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του
τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, β) είτε να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση νοσηλείας του νεογνού μετά τον τοκετό κατά το διάστημα του πρώτου μήνα από την γέννηση του, η άδεια δύναται να χορηγηθεί άμεσα μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του τέκνου.

2. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Άρθρο 2

1. Ο δικαιούχος Λειτουργός γνωστοποιεί στον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας που υπηρετεί και στο Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ., τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού ή, σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, την ημερομηνία ένταξης του τέκνου στην οικογένεια.

2. Ο Λειτουργός υποβάλλει αίτηση στο Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ. για τη λήψη άδειας πατρότητας, προσδιορίζοντας και τον χρόνο και τρόπο λήψης της, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, και προσκομίζοντας τις σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.

3. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 3

1. Η άδεια πατρότητας χορηγείται ανεξάρτητα του χρόνου διορισμού του Λειτουργού και από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάστασή του.

2. Η άδεια δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων.

3. Η άδεια πατρότητας δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου.

 
 

Άρθρο 4

Οι άνδρες Λειτουργοί, των οποίων το τέκνο γεννήθηκε ή υιοθετήθηκε ή ανέλαβαν την αναδοχή του πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δικαιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσής της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένας μήνας από τον τοκετό ή από τη λήξη της νοσηλείας του νεογνού κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 ή την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής, να λάβουν όσες από τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες απομένουν από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα από τον τοκετό ή την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.