Νέα αναλώσιμα υλικά διαβήτη που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

Νέα αναλώσιμα υλικά διαβήτη που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ αναλώσιμων υλικών διαβήτη

  

Αριθμ. απόφ. 1233/594/12.09.2019 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3713/07.10.2019
Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ αναλώσιμων υλικών διαβήτη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Την ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ των αναλώσιμων υλικών διαβήτη του παρακάτω Πίνακα 1, βάσει των όσων αναφέρονται σε αυτόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

EAN ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TIMH ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
8809126645803 6010400000686 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ CARESENS PRO – ISENS Υγειονομικό Υλικό – Διαβητολογικό υλικό – ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα 50 19,50 €
8806128340125 6010400000660 GlucoDr auto A Υγειονομικό Υλικό – Διαβητολογικό υλικό – ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα 50 19,17 €
4211125463045 6010400000652 T.S. GL 44 LEAN Υγειονομικό Υλικό – Διαβητολογικό υλικό – ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα 50 19,50 €
4015630067466 6010400000645 ACCU-CHEK GUIDE TEST STRIP 50CT EU3 Υγειονομικό Υλικό – Διαβητολογικό υλικό – ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα 50 19,50 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως