Πως χορηγούν βεβαιώσεις φαρμακοποιοί και διαγνωστικά κέντρα

Πως γίνεται η χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων νόσησης και αρνητικού PCR ή rapid test από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

 

Αριθμ. 2828 – ΦΕΚ τεύχος Β 2172/04.05.2022
Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή βεβαιώσεων αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που χορηγούνται από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, σχετικά με τα αποτελέσματα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (pcr test) που διενεργήθηκε στο κατάστημά τους, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), ως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 27119/27.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1770).

2. Δικαιούχοι της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που υποβάλλεται σε δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (pcr test) σε κάθε φαρμακείο της Επικράτειας ή σε κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή βεβαιώσεων αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς

1. Ο φαρμακοποιός, ως φορέας διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και αφότου προηγουμένως καταχωρήσει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου που ελέγχθηκε, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό), εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), ως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 27119/27.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1770), σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης αρνητικού ή θετικού διαγνωστικού ελέγχου, η οποία είναι προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Για την είσοδο του φαρμακοποιού-διαπιστευμένου χρήστη στις ηλεκτρονικές εφαρμογές κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται προηγουμένως η αυθεντικοποίηση του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ), που διαθέτει.

2. Ο φαρμακοποιός- διαπιστευμένος χρήστης εισάγει τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου: α) τον ΑΜΚΑ β) το όνομα, γ) το επώνυμο και δ) την ημερομηνία γέννησης.

3. Για τον σκοπό της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρούσα, τα πληροφοριακά συστήματα των ως άνω εφαρμογών, διασυνδέονται με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., από τα οποία αντλούν τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο φαρμακοποιός προβαίνει στην έκδοση είτε του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, είτε της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή της βεβαίωσης θετικού ελέγχου σε κορωνοϊό, για λογαριασμό του φυσικού προσώπου, που υποβλήθηκε σε δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) στο κατάστημά του.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή βεβαιώσεων αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

1. Κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο που διενερ-γεί δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), μέσω του διαπιστευμένου χρήστη του και αφότου προηγουμένως καταχωρήσει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου που ελέγχθηκε, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό) εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), ως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 27119/27.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1770), σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης αρνητικού ή θετικού διαγνωστικού ελέγχου, η οποία είναι προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Για την είσοδο του διαπιστευμένου χρήστη (θεράποντος ιατρού) του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται προηγουμένως η αυθεντικοποίηση του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ), που διαθέτει.

2. Ο διαπιστευμένος χρήστης εισάγει τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου: α) τον ΑΜΚΑ β) το όνομα, γ) το επώνυμο και δ) την ημερομηνία γέννησης.

3. Για τον σκοπό της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρούσα, τα πληροφοριακά συστήματα των ως άνω εφαρμογών, διασυνδέονται με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., από τα οποία αντλούν τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο διαπιστευμένος χρήστης του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου προβαίνει στην έκδοση είτε του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, είτε της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή της βεβαίωσης θετικού ελέγχου σε κορωνοϊό, για λογαριασμό του φυσικού προσώπου, που υποβλήθηκε είτε σε δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) είτε σε δοκιμασία μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) στο εργαστήριό του.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών

1. Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) και η ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), ως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 27119/27.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1770), διαλειτουργούν με: α) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/ 2020 (Α’ 86) καθώς και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με: β) το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και γ) την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και την Θυρίδα Πολίτη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες που διενεργούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας ΚΕ.Δ., γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας

1. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται τις ως άνω ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει, για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας για λογαριασμό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

4. Ειδικά όσον αφορά στις διαδικασίες των άρθρων 2 και 3, σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ή της βεβαίωσης νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις νόσησης και αρνητικού PCR ή rapid test από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο εξηκοστό
Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

1. Κάθε φαρμακοποιός, ο οποίος διενεργεί στο κατάστημά του δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), με το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή τη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ή

β) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρίθμ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β΄ 1298) ή βεβαίωση νόσησης, που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ιδίου άρθρου.

2. Ο φαρμακοποιός-διαπιστευμένος χρήστης εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

  

3. Κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο που διενεργεί δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί, τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά COVID-19 ή τις βεβαιώσεις της περ. β΄ της παρ. 1, μέσω της αντίστοιχης ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

4. Ο διαπιστευμένος χρήστης του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ελέγχου του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του παρόντος από τους φαρμακοποιούς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και να καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

 

Σχετικά:   Πως βλέπουμε τα αποτελέσματα rapid test ή PCR