Πώς και πόσο είναι εγγυημένες οι καταθέσεις.

NOMOΣ 4370/2016 – ΦΕΚ A 37 – 07.03.2016
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Σκοπός
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 53 του παρόντος νόμου σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και η κωδικοποίηση των διατάξεων για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).