Πρακτική άσκηση και μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών του ΕΜΠ

Αριθμ. 93387/Ζ1 – ΦΕΚ B 1796 – 17.06.2016

Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έτος 2016

1. Ορίζουμε συνολικά για όλες τις Σχολές του ΕΜΠ εννιακόσιες πέντε (905) θέσεις πρακτικής άσκησης, συνολική διάρκεια πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων μηνών (964) για τους φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που θα μετέχουν στην πρακτική άσκηση, για το έτος 2016 σε ιδιωτικούς φορείς και σε εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. Ορίζουμε μηνιαία αποζημίωση ύψους τετρακοσίων δέκα ευρώ και έντεκα λεπτών (410,11 €) ανά φοιτητή περιλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς του ΙΚΑ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εντός και εκτός νομού Αττικής και εκτός Ελλάδος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας μικρότερης του μήνα το καταβαλλόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το 2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί