Αλλαγή στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών για άδεια οδήγησης

Με διατάξεις του νόμου 5039/2023, επέρχεται αλλαγή στους επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης και τους εξεταστές υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης

 

Οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5039/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 83/03.04.2023
Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 96
Διεύρυνση του πεδίου επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 4850/2021

Το άρθρο 7 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης

1. Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας με τα στοιχεία των επιτηρητών.

2. Βάσει του πίνακα της παρ. 1, την ημέρα της θεωρητικής εξέτασης, ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζει δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους, ανά αίθουσα, ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης. Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο ορισμός και η ενημέρωση των υπαλλήλων αυτών δύναται να πραγματοποιούνται και την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα με μέριμνα του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία διενεργείται η εξέταση.

3. Υπεύθυνος της αίθουσας θεωρητικής εξέτασης ορίζεται ο αρχαιότερος σε κατηγορία και βαθμό επιτηρητής και στην περίπτωση ισόβαθμων, ο επιτηρητής με περισσότερο πλεονάζοντα χρόνο στον συγκεκριμένο βαθμό.»

 

  

 

Άρθρο 97
Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4850/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται:

α) Αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πιστοποιημένοι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3/13948/1902/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 633) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι – εξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης,

β) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου,

γ) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,

δ) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κατόπιν νεότερης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων εξεταστών των περ. α’, β’ και γ’ δεν επαρκεί για την κάλυψη του έργου που ανατίθεται σε αυτούς.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης