Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ως ρητινεργατών με αποδοχές 1000 ευρώ

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ως ρητινεργατών με μηνιαίες αποδοχές 1000 ευρώ στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

 

Αριθμ. 19895 – ΦΕΚ Τεύχος Β 956/02.03.2022
Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στόχος και Αντικείμενο του προγράμματος

1. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και την άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα προβλέπει την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος.

2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής φορέας υποδοχής). Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των υπηρεσιών τοποθέτησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των υπηρεσιών τοποθέτησης, η χρονική διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης και οι αμοιβές των ωφελουμένων.

Άρθρο 2
Ρόλος του ΟΑΕΔ – Φορέας Υποδοχής – Αμοιβές Ωφελουμένων – Χρηματοδότηση

1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος της παρούσας είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει Δημόσιες Προσκλήσεις, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.
Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης του Φορέα Υποδοχής και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στον Φορέα Υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον Φορέα Υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

2. Ως Φορέας Υποδοχής ορίζεται το Υπουργείο Περι-βάλλοντος και Ενέργειας. Οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης του Φορέα Υποδοχής, οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εξειδικεύονται και καθορίζονται στο Παράρτημα I, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
Ο ανωτέρω Φορέας Υποδοχής θα απασχολήσει τους ωφελούμενους και θα πιστοποιεί την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation – GDPR) – της νόμιμης συλλογής, τήρησης και φύλαξης των πληροφοριακών στοιχείων (microdata) των ωφελουμένων, τα οποία προστατεύονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία διαβιβάζει στον ΟΑΕΔ.

3. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων ανέρχονται σε 1.000 ευρώ.

4. Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας.
Για τους ωφελούμενους του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

5. Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμ-ματος, θα ανέλθει συνολικά έως του ποσού των εξήντα τριών εκατομμυρίων (63.000.000,00€) ευρώ και οι θέσεις των ωφελουμένων στις 590. Η ως άνω δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), έχει ως εξής:

α. Για τα έτη 2022 -2025, έως του ποσού των 23.950.811,00 €, θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9858/3-2-2022 απόφαση ένταξης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2022: 2.395.811,10 ευρώ
Για το έτος 2023: 5.702.890,90 ευρώ
Για το έτος 2024: 6.843.562,00 ευρώ Για το έτος 2025: 9.008.547,00 ευρώ.

β. Για τα έτη 2026 – 2031, έως του ποσού των 39.049.189,00€ βαρύνει αρχικώς τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), και σε επόμενο στάδιο θα ενταχθεί στο ΕΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος ένταξης και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2026: 9.008.547,00 ευρώ
Για το έτος 2027: 9.008.547,00 ευρώ
Για το έτος 2028: 9.008.547,00 ευρώ
Για το έτος 2029: 6.133.293,00 ευρώ
Για το έτος 2030: 3.476.684,00 ευρώ Για το έτος 2031: 2.413.571,00 ευρώ.

Άρθρο 3
Διαδικασία Ένταξης – Διάρκεια και Όροι Απασχόλησης

1. Ο Φορέας Υποδοχής υποβάλλει στον ΟΑΕΔ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία (3) παραρτήματα, ως εξής:
α) Παράρτημα I στο οποίο αναγράφονται: η Περιφερειακή Ενότητα, η Υπηρεσία Τοποθέτησης του Φορέα Υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

β) Παράρτημα II, στο οποίο αναλυτικά αναφέρονται τα ειδικά και γενικά προσόντα της θέσης απασχόλησης.

γ) Παράρτημα III, στο οποίο αναλυτικά αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα προσόντα της θέσης απασχόλησης.

Κατόπιν ο Διοικητής του ΟΑΕΔ εκδίδει τη σχετική απόφαση ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα. Μετά την έκδοση της απόφασης ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκδίδει τη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε επτά (7) έτη και το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους.
Οι ωφελούμενοι απασχολούνται στον Φορέα Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει.

3. Μετά την έκδοση απόφασης ένταξης καταρτίζεται και εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση του α’ και των επόμενων κύκλων του προγράμματος έως την κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων.
Ο Φορέας Υλοποίησης συντάσσει και αποστέλλει στον ΟΑΕΔ Υποπαραρτήματα του Παραρτήματος Ι, ανά κύκλο υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι – Κριτήρια Κατάταξης και σύστημα επιλογής

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).
Η παραπάνω ιδιότητα του μέλους, αποδεικνύεται με την προσκόμιση, από τον δυνητικά ωφελούμενο, σχετικής βεβαίωσης του οικείου Συνεταιρισμού, στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένος.

β) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Οι ωφελούμενοι, είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαθέτουν:
i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, ii. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων αποτελούν τα ακόλουθα:
i. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.
ii. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, όπως η δημόσια πρόσκληση ορίσει.
iii. Ηλικία.
iv. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και πρόσληψη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην σχετική δημόσια πρόσκληση που καταρτίζει ο ΟΑΕΔ, η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

1. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) συνολικά υπηρεσίες τοποθέτησης του φορέα υποδοχής.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην Δημόσια Πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία των προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης.

5. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις υπηρεσιών τοποθέτησης και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες και ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Στην αίτηση δηλώνεται επίσης ότι ο/η αιτών/ουσα υποψήφιος/φια έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του παρόντος προγράμματος και της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης.
Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο/η υποψήφιος/φια μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

6. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (κωδικός αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο υπεύθυνος φορέας υποδοχής ή/και υπηρεσία τοποθέτησης.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στον φορέα υποδοχής, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

7. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.
Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

8. Κατά των πινάκων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

10. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού στον Φορέα Υποδοχής ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όσο και κατά την πρόσληψή τους και την αναγγελία πρόσληψης τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ από τον Φορέα Υποδοχής ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

11. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λή-ξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής και πρόσληψης τους στον Φορέα Υποδοχής ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους ή λόγω ανάκλησης του δελτίου ανεργίας από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

 
Άρθρο 6
Επιλογή προσωπικού – Πρόσληψη σε Υπηρεσίες Τοποθέτησης

1. Δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις απασχόλησης στον Φορέα Υποδοχής ή/και στις υπηρεσίες Τοποθέτησης έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την πρόσληψή τους από τον Φορέα Υποδοχής ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην οικεία Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ανά κλάδο, και ειδικότητα με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον Φορέα Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης που θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.
Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η υπηρεσία Τοποθέτησης φέρει την ευθύνη ελέγχου:
i. των γενικών προσόντων τοποθέτησης, ii. των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης και iii. των τίτλων σπουδών – πρόσθετων προσόντων, για το σύνολο των ωφελουμένων.

4. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης (Ε3), των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο ωφελούμενος προσκομίσει στον φορέα το συστατικό σημείωμα και στη συνέχεια να ενημερώσει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

5. Ο Φορέας Υποδοχής, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτηση τους σε αυτόν ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και τυχόν ειδικά προσόντα ή αποχωρούν οικειοθελώς, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.

6. Οι Φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτη-σης, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και τυχόν ειδικά προσόντα, ή αποχωρούν οικειοθελώς ενημερώνουν σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύνανται να ζητήσουν την αντικατάστασή τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

7. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ του Φορέα Υποδοχής ή/και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης, των ωφελούμενων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιλύεται βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν. 2690/1999, Α’45).

8. Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Υπηρεσιών Τοποθέτησης τοποθετούνται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλης Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

9. Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελούμενου στο πρόγραμμα από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά, αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία) με αιτιολογημένη έκθεση του Φορέα Υποδοχής ή/ και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης κοινοποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ.
Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, ο ωφελούμενος δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο ωφελούμενων του προγράμματος κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή άλλου οργάνου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

10. Στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής της συμμετο-χής ωφελούμενου στο πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν στον Φορέα Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλης Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη της νέας Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

11. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακο-πής της συμμετοχής ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για λόγους που δεν οφείλονται στον ίδιο, από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης εκτός των αναφερομένων στην παρ. 10, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλης Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη της νέας Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

12. Σε περίπτωση που στον α’ κύκλο εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από Φορείς Υποδοχής, οι κενές θέσεις μεταφέρονται στον αμέσως επόμενο κύκλο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη κάλυψης θέσεων και στους επόμενους κύκλους.

13. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Ο Φορέας Υποδοχής έχει την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγεί στους ωφελούμενους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης.

14. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχτηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξη του ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων μεταξύ των ωφελούμενων και του Φορέα Υποδοχής ή/ και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο ΟΑΕΔ και ο Φορέας Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες.

15. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

Άρθρο 7
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προ-γράμματος απασχόλησης ρητινεργατών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», καλύπτει:
α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελουμένων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής, οι οποίες είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους,
β) τις ασφαλιστικές – εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής και
γ) τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.
δ) τις δαπάνες που προκαλούνται για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

2. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 ανώτατα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

3. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά των παρ. 1 και 5 του άρθρου 89Γ του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

4. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Για τα μέλη της οικογενείας τους εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4529/2018.

5. Εκτός από τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, ο ΟΑΕΔ και ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν υποχρεούται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους ωφελουμένους.

6. Για κάθε ημέρα απουσίας που δεν οφείλεται σε άσκηση νομίμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα) το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές.

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής των αποδοχών σε Ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον Επιβλέποντα Φορέα ή και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης

1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, ο Φορέας Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης,
β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:
i. ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) iii. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) iv. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ή πρώην ΕΤΑΑ v. Κωδικός πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου
vi. χρονολογία γέννησης vii. ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης viii. αριθμός ημερών ασφάλισης ix. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενου/ασφαλισμένου
x. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές φορέα υποδοχής xi. συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενου και φορέα υποδοχής)
xii. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
xiii. καθαρές μηνιαίες αμοιβές ωφελούμενου
xiv. αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο (μόνο για την πρώτη πληρωμή),
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για τους ωφελούμενους του προγράμματος ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος,
δ) σημείωμα πληρωμής Φ.Μ.Υ. και
ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e-ΕΦΚΑ και Φ.Μ.Υ.

2. Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται στην πρόσκληση.

3. Μετά την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελούμενων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης παρ. 1 της παρούσας.
Οι ασφαλιστικές εισφορές και ο Φ.Μ.Υ. καταβάλλονται μέσω ταυτότητας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Παραμένει η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ από τον Φορέα Υποδοχής στον e-ΕΦΚΑ και προσκόμισής της στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Φορέα Υποδοχής

1. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης με πλήρη ευθύνη τους υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

2. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να απασχολεί τους Ωφελούμενους στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί.
Ο Φορέας υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης απασχολεί τους ωφελούμενους σε περιοχές αρμοδιότητας και σε τομείς δραστηριότητάς του.

3. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους. 4. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να μην αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από τον κλάδο και την ειδικότητα τους.

Άρθρο 10
Έλεγχος και παρακολούθηση

1. Τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
• την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
• την επιλεξιμότητα των δαπανών,
• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης, – την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή του παρόντος προγράμματος. 2. Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος της παρούσας, επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ, προς τον Φορέα Υποδοχής ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές. Μετά το πέρας της επιτόπιας επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 (ΥΟΔΔ 487).
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013 «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς.
Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Άρθρο 11
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

Η Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

Στη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που καταρτίζεται και εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.
Η Δημόσια Πρόσκληση εκδίδεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως