Προσλήψεις προσωπικού στην ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

Προσλήψεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2014