Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων στην καθαριότητα

Παράταση των συμβάσεων για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ

Με νέα Τροπολογία παρατείνονται έως 31.12.2017:

α) οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις καθαριότητας,

β) οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, που έχουν λήξει έως και 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας προσωπικού, που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών οι οποίες:

α) δεν υπερβαίνουν τους 2 μήνες, εντός συνολικού διαστήματος 12 μηνών και

β) έχουν παραταθεί έως 31.12.2016 οπότε και λήγουν οριστικά.

Διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω Τροπολογία αφορά και τους 8μηνίτες, που έχουν ήδη παράταση μέχρι 31.12.2016 (συμπεριλαμβάνονται κι αυτοί στη νέα παράταση), ενώ αποκλείονται οι 2μηνίτες.

Η σχετική τροπολογία


11-05-2016 Αυτοδίκαιη παράταση ατομικών συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας

Με βάση το άρθρο 76 του νόμου 4386/2016ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», παρατείνονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

NOMOΣ 4386/2016ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016
Άρθρο 76
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν. 4325/2015 (Α47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.»

————————
NOMOΣ 4351/2015 – ΦΕΚ A 164 – 04.12.2015
Άρθρο 50
Η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Πρόκειται για εργαζόμενους στην καθαριότητα κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, ανεξάρτητων αρχών, ΝΠΔΔ (νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) και ΟΤΑ (δήμοι και περιφέρειες) και στην αποκομιδή απορριμμάτων των δήμων.

Οι συμβάσεις τους είχαν ανανεωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Με τη νέα ρύθμιση, ανανεώνονται ως τα τέλη του 2016 (περιλαμβάνονται και όσες έχουν λήξει προ μηνός)