Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Ζακύνθου

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Ζακύνθου

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου «παρά πρωτοδίκαις» στο Δήμο Ζακύνθου με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φοράΟ δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικού προσωπικού, του Δήμου Ζακύνθου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη και θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (176/Α ́) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και την υπ. αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί « Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015 (176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του Ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Ζακύνθου, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία Σολωμού 1 Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος , υπεύθυνη κα Καλογερία Διονυσία , τηλ. 262695361336-335, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, που αρχίζει την επόμενη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον εβδομαδιαίο τύπο Ζακύνθου

Η προκήρυξη