Νόμος 4640/2019. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Νόμος 4640/2019. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας σε επείγουσα ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4640/2019 (ΦΕΚ 190/30.11.2019 Α) για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 44 αυτού, η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6 και 7 , που αναφέρονται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται μετά την παρέλευση των κατωτέρω ημερομηνιών ως εξής:

α) από την 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ και

β) από την 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
Πολύ σημαντική επισήμανση:

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων ότι τυγχάνει άμεσης εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 που προβλέπει ότι :

«1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο , ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1 , καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής».

Κατά συνέπεια, όλες οι αγωγές, που θα κατατεθούν από 1.12.2019 και μετά, για διαφορές που είναι ΔΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, πρέπει να συνοδεύονται από το άνω ενημερωτικό έντυπο, επί ποινή απαραδέκτου της άσκησης αυτών.

Σχέδιο σχετικού ενημερωτικού εντύπου μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diamesolavisi.gov.gr

Τι είναι Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη (diamesolavisi.gov.gr)

Νόμος 4640/2019ΦΕΚ Τεύχος A 190/30.11.2019
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Σκοπός
Ο παρών νόμος έχει σκοπό τη ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στη δικαστική μεσολάβηση, όπως αυτή ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Υπαγόμενες διαφορές – Υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής

Άρθρο 4
Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Άρθρο 5
Διαδικασία διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Άρθρο 6
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης – Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 7
Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Άρθρο 8
Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

Άρθρο 9
Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσμία και τις δικονομικές προθεσμίες

Άρθρο 10
Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης
Άρθρο 12
Προσόντα διαμεσολαβητών
Άρθρο 13
Αμεροληψία – Ανεξαρτησία – Ουδετερότητα
Άρθρο 14
Σύγκρουση συμφερόντων
Άρθρο 15
Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών
Άρθρο 16
Εχεμύθεια
Άρθρο 17
Πειθαρχικό Δίκαιο
Άρθρο 18
Αμοιβή διαμεσολαβητή
Άρθρο 19
Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Άρθρο 20
Ενώσεις προσώπων διαμεσολαβητών
Άρθρο 21
Εκθέσεις Πεπραγμένων Διαμεσολαβητών
Άρθρο 22
Φορείς κατάρτισης
Άρθρο 23
Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης
Άρθρο 24
Αδειοδότηση φυσικών προσώπων
Άρθρο 25
Αδειοδότηση νομικών προσώπων
Άρθρο 26
Υποψήφιοι διαμεσολαβητές
Άρθρο 27
Πρόγραμμα σπουδών
Άρθρο 28
Διαπίστευση διαμεσολαβητών
Άρθρο 29
Ενημέρωση κοινού – Μητρώα Διαμεσολαβητών
Άρθρο 30
Εκούσια παραίτηση – Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης

Άρθρο 31
Νομική βοήθεια
Οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) για τη νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά στους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των προσώπων αυτών, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις στον ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 33
Τροποποιούμενες – Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 34
Τροποποιήσεις στο ν.δ. 68/1968 (Α 301) για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων – Διαδικασία»
Άρθρο 35
Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»
Άρθρο 36
Ρυθμίσεις στο π.δ. 96/2017 (Α 136) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Άρθρο 37
Παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφυλάκων
Άρθρο 38
Αύξηση οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων Εφετών
Άρθρο 39
Απόδοση εσόδων στο ΤΑΧΔΙΚ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Άρθρο 40
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης εταιρίας και περί Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης αυτής
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις στον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102)

Άρθρο 42
Δικαστικό Ένσημο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165), το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και το άρθρο 33 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.»

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 43
Στο άρθρο 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις

Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται μετά την παρέλευση των κατωτέρω ημερομηνιών, ως εξής:

α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ

και

β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την τελευταία ημερομηνία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του θεσμού της διαμεσολάβησης και της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.

Νόμος 4640/2019ΦΕΚ Τεύχος A 190/30.11.2019
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις