Πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Αριθμ. 4224/120089 – ΦΕΚ B 2464 – 16.11.2015

Πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Σκοπός του προγράμματος
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η υποχρεωτική εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών σε όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών, εκτός από τις εκμεταλλεύσεις με αμιγώς παχυνόμενα βοοειδή (όπως ορίζονται στο άρθρο 2) και τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα ελέγχου με το εμβόλιο REV−1 (όπως ορίζονται στο άρθρο 12). Ειδικά για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πέλλας και το Δήμο Ελασσόνας της ΠΕ Λάρισας εγκρίνουμε την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού των βοοειδών σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής με το εμβόλιο RB−51.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μείωση του επιπολασμού της βρουκέλλωσης στον πληθυσμό βοοειδών της χώρας και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων από τα ζώα αυτά.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την Ελλάδα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΔΚ) κάθε Περιφέρειας, τα Τμήματα Κτηνιατρικής και τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ). Δύναται να καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φορέας εφαρμογής του Προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οπότε η πολιτική αντιμετώπισης της βρουκέλλωσης μπορεί να επανακαθοριστεί.
Η θεραπεία κατά της βρουκέλλωσης απαγορεύεται