Πρόγραμμα επιτήρησης της κλασσικής πανώλους (ΚΠΧ) και φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) 2016

Αριθμ. 351/12784 – ΦΕΚ B 380 – 18.02.2016
Πρόγραμμα επιτήρησης της κλασσικής πανώλους των χοίρων (ΚΠΧ) και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2016.