Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Αριθμ. 26412 – ΦΕΚ Τεύχος Β 490/20.02.2017
Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).